Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin ja korjaamiseenkin tarvitaan yleensä lupa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, jonka myöntää Oulun seudun ympäristötoimi. 

Tarkemmat tiedot hakemukseen vaadittavista lupaliitteistä löydät asiointipalvelusta. Paperiluvan tapauksessa tarvittavat liitteet voi kysyä lupavalmistelijalta.

Lupahakemuksen tekemisestä ja erilaisista luvista saat lisätietoa seuraavilta sivuilta:

Luvan hakeminen

Lupaliitteiden nimeäminen

Uudisrakentaminen ja laajennus

Korjausrakentaminen ja muutostyöt

Laitteet ja rakennelmat

Maisematyöluvat

Muut luvat

Milloin tarvitaan lupa

Lupa tarvitaan uuden rakentamiselle ja esim. tilojen, käyttötarkoituksen, rakenteiden, LVI-asennusten, julkisivumateriaalin muutoksille ja rakennusten muutos- ja korjaustöihin.
Pelkkien pintojen kunnostamiselle ei yleensä tarvita lupaa. Mikäli luvanvaraisuudesta on epäselvyyttä, kannattaa luvanvaraisuus aina varmistaa kysymällä rakennusvalvonnasta. 
 
Kunta voi  rakennusjärjestyksellä määritellä pienempien rakennusten luvanvaraisuudesta. Oulussa 1.9.2017 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen § 54 mukaisesti osa toimenpiteistä on vapautettu luvan hakemisesta.
 

/29.10.2019 ET

Hinnat

Rakennusvalvontataksa 2020

Taksa tullut voimaan 1.1.2020

Palvelumaksuhinnasto 2019 

Palvelumaksuhinnasto sisältää muun ohessa maksut asiakkaalle tuotettavista asiakirjaselvityksistä, rakennusvalvontamaksun uudelleenlaskutuksesta sekä kopioiden ottamisesta ja paperisena jätetyn luvan skannauksesta.

Mittausmaksuhinnasto 2018 

Huom! Mittausmaksut ovat muuttuneet 1.1.2016 alkaen.

 

Alennus yksityishenkilön rakennuslupamaksuihin 1.9.-28.2.2020

Yksityishenkilö saa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan taksasta 20 prosentin alennuksen 1.1.-28.2.2020 hakiessaan rakennus- tai toimenpidelupaa omakotitalolle, vapaa-ajanasunnolle tai omakoti- tai vapaa-ajantontille sijoittuville pienemmille rakennuksille kuten talousrakennukselle, aidalle tai vajalle. Alennus koskee rakennuskohtaista perusmaksua sekä kokonaisalan mukaan määräytyvää lupamaksun osaa.

Lupahakemus on jätettävä 1.9.2019 - 28.2.2020 ja täydennettävä (lisätietoa alla) kaikkien tietojen osalta 12.3.2020 mennessä.

Lisätietoa saat rakennushankettasi ohjaavalta lupavalmistelijalta, päivystävältä lupavalmistelijalta (040 702 2286) tai rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta (08 5584 3500, rakennusvalvonta@ouka.fi) sekä tästä linkistä.

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Suunnittelutarveratkaisu

Rakentamista ohjataan asemakaavalla, joka määrittelee mm. alueiden käyttötarkoituksen, rakentamisen määrän ja sijoituksen. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §)

Suurin osa suunnittelutarveratkaisuista tehdään asemakaavoituksessa. 

Osayleiskaava-alueiden kaavakartat ja Oulun seudun yleiskaava löytyvät yleiskaavoituksen sivuilta.

Poikkeaminen

Poikkeamispäätös tarvitaan:

 • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
 • asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen
 • rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §)

Poikkeamisen hakeminen

Rakennushanke voi edellyttää asemakaavan muutosta/laatimista. Tästä syystä poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on syytä keskustella ennen hakemuksen jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa. Myönteisen poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun jälkeen tulee hakea kahden vuoden kuluessa erikseen rakennuslupaa.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätös tehdään kaavoituksessa ja lisätietoa löydät tästä linkistä.

Katso Ympäristöministeriön ohje: Tarvitaanko suunnitteluratkaisu vai poikkeamispäätös?

Rakennus- vai toimenpidelupa?

Lupaa hakiessa ei ole merkitystä sillä hakeeko toimenpide- tai rakennuslupaa. Luvan hinta on sama ja käsittely etenee samalla tavalla ja tämän vuoksi eri rakennus- ja korjausprojekteihin lupaa hakiessa ei tarvitse miettiä kumpaa lupaa tulisi hakea. Hakiessanne lupaa rakennusvalvonnan sähköisessä lupapalvelussa, ei tarvitse päätää rakennus- ja toimenpideluvan välillä vaan lupien joukosta haetaan omaa hanketta parhaiten kuvaava lupa. Järjestelmä määrittelee automaattisesti tuleeko luvasta rakennus- vai toimenpidelupa. 

Pääpiirustusten laatu

 Pääpiirustusten tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti laadittu.

Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset - rakennusvalvontojen yhteinen ohje pääpiirustusten sisällöstä

Pääpiirustukset ovat lupamenettelyä varten tarvittavat suunnitteluasiakirjat, jotka suunnittelija varmentaa allekirjoituksellaan. Suunnitelmia on noudatettava rakentamisessa. Pääpiirustusten on oltava arkistointikelpoisia (sähköiset ja paperiset piirustukset). Piirustusten on oltava A4-kerrannaisia, taiteltu ja varustettu seläkkeillä. Ensimmäisenä sivuna on nimiösivu. Lupaliitteiksi eivät käy piirustukset, jotka ovat valokuvia tai valokuvista tehtyjä pdf-tiedostoja. 

Huom!  Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Pääpiirustuksia ovat:

 • asemapiirustus
 • pohjapiirustus
 • julkisivupiirustus
 • leikkauspiirustus
 • LVI-asemapiirustus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta

 • huolehtia, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot
 • laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat
 • laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitelmaan
 • laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman suunnittelualansa osalta sekä
 • huolehtia hänelle mahdollisesti määrätystä tai aloituskokouksessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta
 • rakennuslupamenettelyssä tarvittavien pääpiirustusten laatiminen on rakennussuunnittelijan tehtävänä ja vastuulla

Asemapiirustus

Asemapiirroksessa tulee esittää mm. jäljempänä mainitut tiedot hankkeen laadun, laajuuden ja erityispiirteiden edellyttämällä tavalla ja lupaasian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella:

 • tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
 • kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
 • kaava-alueella korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät
 • kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet
 • lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella (korkeusjärjestelmä N2000)
 • lähiympäristön rakennukset riittävän laajasti
 • tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja rakennelmat
 • rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuina ja kerrosluku
 • rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
 • korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä, sen mukaan kuin tiedot ovat käytettä- vissä, yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti
 • vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemä- rien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin
 • vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 • sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely
 • rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
 • pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulkuja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 • väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms., maalämpöputkisto
 • kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-alueella
 • säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet ja autopaikat; sekä
 • ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

Pohjapiirustus

Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee osoittaa asian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan sekä rakenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pohjapiirroksessa esitetään yleensä:

 • rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet; myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet
 • ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset, oviaukon koko esim. 9M
 • ikkunoiden koko ja mahdolliset turvalasit
 • kaidekorkeudet
 • portaiden etenemä ja nousu, käsijohteet; lapsiportit
 • pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet
 • vesipisteet ja lattiakaivot, myös hiekanerotuskaivo
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus sekä huonealat
 • palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat
 • rakennuksen ja osien (myös kuistit) päämitat; ulkomitta ja sisämitta
 • lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista
 • kerroksien ja tasojen korkeusasemat
 • uloskäytävien leveydet
 • porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus
 • luiskien kaltevuus ja mitoitus
 • liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä
 • liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen ja eteisen mitoitus (1500mm pyörähdysympyrä)
 • Ilmanvaihdon järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jolla tulo/korvausilma ja poisto järjestetään, selostetaan piirustuksen tekstiosassa. Samoin selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa. 
 • Rakennuksen/rakennuksen osan paloluokka selostetaan tarvittaessa tekstiosassa. Piirroksiin merkitään tarvittavien palopostien ja kuivanousujen paikat. Sammutusreitti maanalaisiin tiloihin merkitään tarvittaessa. Varatiet merkitään erikseen.
 • Määräysten mahdollisesti edellyttämä rakennuksen vaippaan kohdistuva ääneneristävyysvaatimus esitetään ulkoseinien ja ikkunoiden osalta tarvittavassa laajuudessa. 
 • Asuinhuoneen koko ja ikkunan koko esitetään tarvittaessa luonnonvalon vähimmäisvaatimuksen edellyttämän koon osoittamiseksi piirroksessa tai tekstiosassa. Ikkunakoot esitetään piirroksessa tai tekstillä energiatalouden edellyttämiltä osin. Ikkunoiden avattavuus selostetaan tekstillä. Varatieikkunat merkitään erikseen, aukon koko ja ikkunan alareunan korkeus.
 • Liikkumisesteisille soveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisilla kulkuväylillä olevien tasoerojen järjestäminen piha-alueella ja sisätiloissa luiskilla ja hisseillä mitoituksineen sekä tasanteiden ja portaiden nousujen ja etenemien mitat voidaan esittää tekstiosassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä.

Luvan lainvoimaisuusaika ja töiden aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on luvan myöntäjästä riippuen 14 tai 30 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörille tekemällä Aloitusilmoitus.

Jos rakennustyöt halutaan aloittaa ennen rakennuslupapäätöksen valitusajan päättymistä, pitää rakennusluvan yhteydessä hakea aloittamisoikeus ja se on aina maksullinen.  Kts. lisätietoa kohdasta Aloittamisoikeuden hakeminen. 

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan voimassaoloaikana. 

Aloittamisoikeuden hakeminen

Varsinaisia rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on luvan myöntäjästä riippuen 14 tai 30 päivän valitusaika. Valmistelevia töitä esim. työmaakoppien ja -aitojen asentaminen, vähäisten rakennusosien purkaminen, asbestipurku, saa aloittaa ennen valitusajan päättymistä. 

Jos rakennustyöt halutaan aloittaa ennen rakennuslupapäätöksen valitusajan päättymistä, pitää rakennusluvan yhteydessä hakea aloittamisoikeus ja se on aina maksullinen. Aloittamisoikeus edellyttää vakuuden asettamista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 144§). 

Aloittamisoikeuden vakuus

Kun aloittamisoikeus on myönnetty, rakennustöitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaan on toimitettu todistus asetetusta vakuudesta. Vakuus voidaan pyytää esim. vakuutusyhtiöltä tai pankilta. Vakuudessa on mainittava luvan/sitoumuksen kohde ja lupanumero, vakuussumma, vakuuden ottaja, vakuuden edunsaaja eli Oulun kaupunki,rakennusvalvonta, sekä vakuuden voimassaoloaika.

Vakuuden suuruus määräytyy tapauskohtaisesti ja se määritellään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. 

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. MRL 144 §

Onko rakennusoikeutta?

Rakentamisen laajuutta ohjataan rakennusoikeudella. Rakennusoikeus tarkoittaa rakennusten kerrosalaa, joka rakennuspaikalle on sallittua rakentaa. Käytettävä rakennusoikeus lasketaan ulkoseinän paksuudella 250 mm, jonka ylittävä pinta-ala on sallittua rakennusoikeuden ylitystä. Kerrosala (kem2) lasketaan taas aina ulkoseinien ulkopinnan mukaisesti.

Rakennuspaikka asemakaavoitetulla alueella

Voit tarkistaa rakennuspaikkasi kaavamääräykset ja rakennusoikeuden Oulun karttapalvelusta  (rakentamisen lähtötiedot). 

Asemakaava-alueilla rakennusoikeus on osoitettu asemakaavassa joko kerrosalan neliömetreinä (200) tai tehokkuusluvulla "e" (e=0,25) tai asemakaavamääräyksissä erikseen määriteltyinä.

Tehokkuusluvun perusteella saadaan rakennusoikeus laskemalla tontin pinta-ala * tehokkuusluku (esim. 1100m2* 0,25 = 275 m2 rakennusoikeutta). 

Rakennuspaikka asemakaavoitetun alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista ohjaavat yleiskaavat ja osayleiskaavat. Rakentamista säätelee myös rakennusjärjestys. 

Yleiskaavakartat ja –määräykset löytyvät Yleiskaavoitus –nettisivuilta.

Näet rakennuspaikkasi osayleiskaavakartan valitsemalla oikean alueen. Osayleiskaavassa voi olla jo määrättynä rakennusoikeus tai rakennuspaikka on suoraan osoitettu suunnittelutarvealueeksi, jolloin rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Paljonko rakennusoikeutta on käyttämättä

Tontin käytetty rakennusoikeus selviää myönnettyjen rakennuslupien avulla. Rakennusvalvonnan arkistosta voi ostaa kopioita vanhoista lupapäätöksistä.

Selvityksen jäljellä olevasta rakennusoikeudesta voi tilata esimerkiksi pätevältä arkkitehdilta tai rakennusarkkitehdilta. 

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri. Ympäristötalo on suljettu, lue lisää. 

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija
ma 8-16 044 7032701
ti 8-16 044 7032713
ke 8-16 040 7791875
to 12-16 050 5760179
pe 8-16 0400 312850

Päivystävä tarkastusinsinööri
ma 8-16 050 3731164 
ti 8-16 044 7032718 
ke 8-16 040 1935787
to 12-16 040 7551547
pe 8-16 044 7032712

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta