Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan MRL 126 §:n, 126a §:n mukaan ja rakennusjärjestyksen mukaan esim.:

 • huoneistojärjestely (asuinhuoneiston jakaminen tai yhdistäminen) sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtaminen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen, mm. ikkunoiden uusiminen, ilmalämpöpumpun asentaminen tai ilmanvaihtokoneen uusiminen
 • julkisivutoimenpide: rakennuksen ulkoasuun olennaisesti vaikuttavan ikkunajaon, ulkoseinän päällysteen, katon materiaalin tai väritysten muuttaminen, ulkopuolinen markiisi, muu rakenteiden kosteusfysikaaliseen toimintaan vaikuttamaton julkisivumuutos sekä terassin lasitus
 • talotekniikan linjasaneeraukset (käyttövesi, lämmitysvesi, jätevesi, ilmanvaihto) ja jätevesijärjestelmien saneeraus
 • maalämpökaivon tai -piirin rakentaminen, lämmitysmuodon muutos.
 • katoksen, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen (rakennelma);
 • mainostoimenpide: muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen 
 • aitaaminen: rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen 
 • urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma);
 • liikuteltava laite: asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn
 • erillislaite: mastot, suurehkot antennit, kiinteistön tuulivoimala tai suurehko valaisinpylväs, piippu, silta, varastointisäiliö, hiihtohissi, muistomerkki, melueste tai muu vastaavan rakennelman tai laitoksen pystyttäminen
 • vesirajalaite: suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen
 • suurehko säilytys-, varastointi- tai pysäköintialue
 • kaupunkikuvajärjestely: muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset

Uuden 1.9.2017 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen §54 mukaisesti osa toimenpiteistä on vapautettu luvan hakemisesta.

MRL 126 a§, rakennusjärjestykset

 

Toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

1. Toimenpidelupahakemus

      Sähköinen asiointipalvelu

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Sähköisen luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

Taloyhtiöissä taloyhtiön hallituksen antama valtakirja tai isännöitsijä tai allekirjoitusoikeus

2. Piirustukset (pääpiirustukset) toimenpiteen mukaisesti

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

Teipatut asiakirjat eivät ole arkistointikelpoisia.

Huom! Sähköisinä saapuneisiin hakemuksiin paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä

 • asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle
 • pohjapiirros 1:100 (tai 1:50)
 • leikkauspiirustukset 1:100 (1:50)
 • julkisivupiirustukset 1:100
 • rakenneleikkaus 1:20 materiaalimerkintöineen tarvittaessa
 • hormipiirros 1:20 liittyvine rakenteineen (uusi tulisija ja savuhormi)

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta TAI
 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta TAI
 • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta

4. Naapurille ilmoittaminen

  Naapurilomake

Naapureita ovat kaikki hanketta koskevan tontin ympärillä olevien tonttien haltijat. Rakennusvalvonta määrittelee tarvittaessa tiedotettavat ja kuultavat naapurit (esim. kapean puistosuikaleen takana oleva naapuri). Erityisesti tulee kuulla naapurit, joiden asuinympäristöön hankkeella voi olla vaikutuksia (esim. näkymät).

Naapuriluettelon voi tilata asiakaspalvelusta puh. 08 558 43500 tai asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi. Naapuriluettelo on maksullinen.

4.1 Tiedottaminen naapurille

Toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoittaa naapurille. Naapuria tiedotetaan kirjallisesti ja pyydetään tontin haltijan allekirjoitus naapurilomakkeeseen.

4.2 Naapurien kuuleminen

Mikäli rakennushanke poikkeaa vähäisessä määrin asemakaavasta tai rakennustapaohjeista (esim. rakennusalan ylitys) tulee naapureita kuulla ja pyytää heiltä suostumusta kyseiseen poikkeamiseen. Naapuria kuullaan kirjallisesti ja pyydetään kaikkien tontin haltijoiden allekirjoitus naapurilomakkeeseen.

5. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

 • Täytetään mikäli asunnon tiedot muuttuvat (huoneluku, saunan lisäys, parveke). Muutostyön yhteydessä, mikäli asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu, vanha asunto esitetään poistona ja uusi lisäyksenä.

6. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tai LVI-saneerauksissa KVV-työnjohtajan hyväksyttäminen

 • vastaavan/KVV-työnjohtajan hakemus (KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto)
 • kumpikin kahtena kappaleena 
 • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. 
Toimenpidelupa on voimassa kolme (3) vuotta päätöspäivästä lähtien.

Toimenpidelupamaksu

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Lupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksu. Jos lupahakemus jätetään muutoin kuin sähköisen asiointipalvelun kautta, tulee huomioida myös skannausmaksu. Lisätietoja maksuista Palvelu- ja lupahinnat.

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma-ke klo 8-16, to12-16, pe 8-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta