Huoneis­to­koh­taiset etäluettavat vesimittarit

 Ympäristöministeriö antoi muutokset asetukseen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017). Vaatimus koskee rakennuksia, jotka hakevat lupaa asetuksen voimaan tulon, eli 23.11.2020 jälkeen. Vanhoissa rakennuksissa vaatimus koskee putkiremontin yhteydessä asennettavia mittareita. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta.

Tähän on koottu oleelisimpia vaatimuksia, joita mittareille on.

Yleistä

Uusiin rakennuksiin asennettavat huoneistokohtaiset kylmän ja lämpimän veden mittarit ovat jatkossa etäluettavia.

Etäluettavalla vesimittarilla tarkoitetaan vedenkulutusta mittaavaa mittaria, jonka rekisteröimä tieto voidaan lukea viestintäverkon kautta rakennuksen ulkopuolelta.

Rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän veden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollista käyttää laskutuksen perusteena.

Vesimittarin sijoittaminen

Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä se pääse jäätymään.

Paikallinen vesihuoltolaitos antaa vaatimukset mittalaitteen vaatimalle tilalle ja sijainnille.

Mittalaitteen ja sen näytön paikan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ottaa huomioon myös henkilöt, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut siten että mitattu tieto on kuluttajalla helposti luettavissa, jolloin voi olla tarpeen asentaa mittarille erillinen näyttö.

Mittarin vaatimukset

Huoneistokohtaisten vesimittareiden osalta on otettava huomioon mittauslaitelain kulutusmittareita koskevat säädökset. Mittauslaitelakia sovelletaan mittauslaitteisiin, kun niitä käytetään kulutusmittauksessa hinnan määrittämiseen mittaustulosten perusteella.

Mittareiden helpolla luettavuudella tarkoitetaan sitä, että mittarin lukema on oltava etäluennasta huolimatta helposti luettavissa joko mittarista tai erillisestä mittarin näytöstä. Vaatimus tulee mittauslaitedirektiivistä, jossa edellytetään, että kulutusmittauslaite on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman työkaluja nähtävissä olevalla näytöllä.

Erityissuunnittelijan on suunniteltava mittarit ja niiden paikat on myös niin, että ne voidaan asentaa oikeaan käyttöasentoon valitun mittarin asennusohjeen mukaisesti.

 

Kulutusmittauslaitteita koskevat säännökset on koottu mm. Tukesin sivustolle.