Autosuojien paloturvallisuus

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

RakMk E4 Autosuojien paloturvallisuus (2005)

Autohallin nosto-ovessa on aina oltava käyntiovi, ellei nosto-oven välittömässä läheisyydessä sijaitse normaalia ovea.

Yli 200 m²:n autosuoja varustetaan palonalkujen sammuttamiseen tarkoitetuilla laitteilla, kuten  käsisammuttimilla tai paloposteilla.
Käsisammuttimina tulevat kysymykseen vähintään 27A
144B-teholuokan käsisammuttimet. Sammuttimet sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti, yksi sammutin kutakin alkavaa 300 m² kohti. Avoimessa suojassa ja tarvittaessa muussakin lämmittämättömässä suojassa käytetään pakkasenkestäviä sammuttimia.
Palopostit ovat sovellettavan standardin mukaiset ja siten sijoitetut, että niillä ulotutaan sammuttamaan suojan kaikkiin tiloihin. Pikapalopostit tulevat kysymykseen vain lämpimässä suojassa.

Suojaustaso 3:n kohteissa on oltava sekä tavallinen alkusammutuskalusto että automaattinen sammutuslaitteisto. Suojaustaso 3 tulee kysymykseen suurissa palo-osastoissa
sekä vaikeasti sammutettavissa kohteissa. Automaattinen sammutuslaitteisto voi olla esimerkiksi sprinklerilaitteisto.

 

Pientalon autosuoja

Osastointi
Erillistä autosuojaa ei tarvitse palo-osastoida, kun sen etäisyys saman tontin rakennuksesta on vähintään 8 metriä, enintään 60 m²:n suojan vähintään 4 metriä.
Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, autosuoja erotetaan asuintiloista luokan EI 30 rakennusosin.
Osastoivassa seinässä olevalta ovelta ja ikkunalta edellytetään 15 minuutin palonkestävyysaikaa, EI 15. Lämmöneristetyn ulko-oven voidaan yleensä katsoa täyttävän tämän EI 15 vaatimuksen. Huomattavaa, että osastoivassa seinässä ei saa olla tuuletusventtiilejä ilman palopeltejä tms. eikä tavallisia ikkunoita. Autosuojan kyseessä ollen kaikki osastoivat ikkunat ovat paloikkunoita. (RakMk E1:n mukaisesti rakennusten keskinäisen etäisyyden ollessa 4–8 m sallitaan 0,2 m² kokoisia ikkunoita tietyin edellytyksin tai E30-luokan ikkunoita, mutta nämä helpotukset eivät ole voimassa autosuojien kohdalla.) Rakennusvalvonnan Palokortissa on sovellusohjeita autosuojan osastoinnista.

Maanalainen autosuoja osastoidaan vähintään luokan
A2-s1, d0 tarvikkeista tehdyin luokan EI 60 rakennusosin.


Yhteydet muihin tiloihin
Yhteydet umpinaisesta autosuojasta asuintiloihin ja kattilahuoneeseen järjestetään ovin rajoitetun erillisen tilan, esimerkiksi tuulikaapin kautta.


Pinnat
Erillisessä autosuojarakennuksessa maanpäällisten tilojen
seinien ja katon sisäpuoliset pinnat voivat olla luokkaa
D-s2, d2.
Asuinrakennukseen sijoitetussa enintään 60 m2:n suojassa
pinnat voivat olla luokkaa D-s2, d2, tätä isommassa luokkaa B-s1, d0.
Maanalaisessa autosuojassa pinnat ovat aina vähintään luokkaa B-s1, d0.


Savunpoisto
Savunpoiston järjestäminen ei yleensä edellytä erityistoimia, vaan autosuojan ikkuna- ja oviaukkoja voidaan käyttää savunpoistoon.


Alkusammutuskalusto
Yli 200 m2:n autosuoja varustetaan tavallisella alkusammutuskalustolla.

 

RakMk E4

2.4 Yhteydet muihin tiloihin

Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin.
Yhteys umpinaisesta autosuojasta muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan kuitenkin vain sellaisin järjestelyin, että myrkyllisten tai palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty. Tällaiseksi järjestelyksi hyväksytään esimerkiksi ovin rajoitettu
tila, jonka läpi kuljettaessa molempia ovia ei jouduta samanaikaisesti avaamaan.
Autosuojasta ei sallita yhteyttä palovaaralliseen eikä
räjähdysvaaralliseen tilaan.

3.1 Etäisyys saman tontin rakennuksesta

Erillisen autosuojan riittävä etäisyys toisesta rakennuksesta ilman erityistoimenpiteitä on vähintään 8 metriä, enintään 60 m²:n suojan vähintään 4 metriä.
Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, rakennuksia tarkastellaan palotekniseltä kannalta yhtenä rakennuksena.

3.2 Etäisyys eri tontin rakennuksesta
Jos erillisen autosuojan etäisyys naapuritontin rakennuksesta on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta (E1 kohta 9.1.2).

4 AVOIN AUTOSUOJA

Avoimena pidetään autosuojaa, jonka kussakin kerroksessa seinistä on vähintään 30 % ulkoilmaan avointa ja aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % lattia-alasta. Aukot sijoitetaan siten, että ilma pääsee vaihtumaan koko suojassa; näin seinien aukot riittävät myös savunpoistoon.

Linkki RakMk E4