Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus koko rakennetun ympäristömme energiankulutukseen. Lähes 40 % käytetystä energiasta kuluu rakennuksissa. Rakentamisen määräyksissä annetaan vaatimustaso kulutukselle ja menetelmille, joilla se esitetään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennuksen energiatehokkuus muodostuu mm. 

 • rakennusvaipan eli ulkoseinien, yläpohjan, alapohja ja ikkunoiden sekä ovien energiatehokkuudesta,
 • rakennuksen tiiveydestä,
 • energiamuodosta ja erityisesti sen ympäristöystävällisyydestä ja uusiutuvuudesta,
 • lämmönjakojärjestelmästä,
 • rakennuksen ilmanvaihdon energiatehokkuudesta,
 • asumistottumuksista jne.
 

Lainsäädäntö ja määräykset 

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, energiatehokkuus 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 g §

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Energiaselvitys

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys, joka sisältää seuraavat tarkastelut

 • E-luku ja sen laskennan keskeiset lähtötiedot ja tulokset (4 §)
 • Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (23 §)
 • Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (30 §)

TAI

 • rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus (33 §)

Lisäksi energiaselvitys voi tarvittaessa sisältää tarkastelun kesäajan huonelämpötiloista ja energiatodistuksen. 

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia. 

Energiatodistus

ARA:n tiedote koskien energiatodistusten laatimista vuoden 2018 alussa:

Energiatodistusrekisteri on päivitetty 31.1.2018 toimimaan muutetun lain (755/2017) ja uuden asetuksen (1048/2017) mukaiseksi. Vanhan lain mukaisia energiatodistuksia ei saa tehdä kuin rakenteilla oleviin rakennuksiin, joiden rakennuslupa on tullut vireille vanhan lain voimassa ollessa. Käyttöönottovaiheen energiatodistus pitää päivittää saman lain mukaiseksi kuin lupavaiheen energiatodistus on ollut.

Mikä on energiatodistus

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen suunnittelu-, rakentamis-, myynti- ja vuokraustilanteessa. Vertailukelpoinen todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta standardikäytöllä jotta erilaiset kulutustottumukset eivät vaikeuta rakennusten vertailua. 

Milloin energiatodistus tarvitaan

Rakennusvalvonta edellyttää energiatodistuksen ja laajemman energiaselvityksen laatimista rakennusluvan yhteydessä, kun kyseessä on energiaa käyttävä uudisrakentaminen. Energiatodistus tulee laatia myös korjausrakentamisen lupahakemuksen liitteeksi, jos on valittu E-luku korjausrakentamisen yhteydessä tapahtuvan energiatehokkuudeen parantamisen vertailuarvoksi. Energiatodistusta tarvitaan useimmiten myös rakennuksen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. 

Myös erillisille, yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille tarvitaan energiatodistus uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. 

Uudisrakentamisen lupavaiheessa toimitetaan energiatodistuksen suunnitteluvaiheen versio ja käyttöönottokatselmuksessa toimitetaan päivitetty lopullinen energiatodistus. 

Kuka laatii energiatodistuksen

Energiatodistuksen laatii henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka on rekisteröity ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. 

Rekisteriä laadituista energiatodistuksista sekä energiatodistuksen laatijoista ylläpitää ARA

Usein kysyttäjä kysymyksiä energiatodistuksesta

Rakenteellinen energiatehokkuus -vaihtoehto

1.1.2018 voimaan tulleessa asetuksessa rakennuksen energiatehokkuudesta (YmA 1010/2017 33 § Rakenteellinen energiatehokkuus) annetaan mahdollisuus osoittaa energiatehokkuuden vaatimusten täyttyminen rakenteellisen energiatehokkuuden kautta. 

Käyttötarkoitusluokan 1 ja 2 (pienet asuinrakennukset ja asuinkerrostalot) kuuluvat rakennuksen energiatehokkuuden vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa seuraavasti:

 1. Rakennuksen lämpöhäviö on enintään yhtä suuri kuin annetuilla rakenteellisen energiatehokkuuden vertailuarvoilla laskettu vertailulämpöhäviö (laskenta kuten 1010/2017 24, 25, 26 §). Vertailunlaskelman tekemiseen on oma tasauslaskin. 
 2. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jonka ominaissähköteho on enintään 1,5 kW/(m3/s)
 3. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö, maalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu. 

Esimerkkilaskelma

RakEne-laskin rakenteellisen energiatehokkuuden laskentaan

Energiatehokkuus korjausrakentamisessa

Myös korjausrakentamisessa tulee huomioida energiatehokkuus ja sen parantamismahdollisuudet.