Hulevesi

Lainsäädäntö ja määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki,13a luku, Hulevesiä koskevat erityiset säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki, §165 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen

Vesihuoltolaki 119/2001, 3a luku, Huleveden viemäröinnin järjestäminen ja hoitaminen

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, 1047/2017, 7 luku, Hulevesilaitteisto