Jätevesijärjestelmä

Lainsäädäntö ja määräykset

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 6 luku

Talousjätevesienkäsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, valtioneuvoston asetus

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, 1047/2017, 5 luku

Ympäristönsuojelumääräykset

Rakennusjärjestys

Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely