Katselmukset

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty rakennuslupapäätökseen. Katselmuksen sisällöstä ja luonteesta voi rakennusvalvonta antaa erillisiä ohjeita rakennuslupapäätöksen yhteydessä.

Vastaavan työnjohtajan (tai KVV- tai IV-työnjohtajan) on aina oltava mukana katselmuksessa. Myös rakennuttajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava mukana katselmuksissa.

Ohjeet tilanteeseen, jossa luvassa määrätty katselmus on jäänyt ajallaan pitämättä

Kohteissa, joissa edellytetään myös terveystarkastajan katselmus (ravintolat, päiväkodit, kuntosalit, kampaamot, koulut yms.) suoritetaan katselmukset järjestyksessä:

 1. LVI-loppukatselmus,  
 2. palotarkastajan katselmus,  
 3. käyttöönotto- ja/tai loppukatselmus,
 4. terveystarkastajan katselmus

Huom. Yksityisten terveyspalveluiden tilojen käyttöönottotarkastuksia (AVI / Valvira myöntämät toimiluvat) tekee asiantuntija Hilkka Turtinen, Hyvinvointipalvelut, etunimi.sukunimi@ouka.fi

RAKENNUSVALVONNAN KATSELMUKSET

Paikan merkitseminen ja lattiakorko

Omakotitalojen kohdalla ennen aloituskokousta pyydetään lattiakorko (joka tarkastetaan aloituskokouksessa) ja aloituskokouksen jälkeen, kun rakennuksen pohjatyöt on tehty, pyydetään paikan merkitseminen mittauspalveluista.

Lattian korko ja rakennuksen paikan merkitseminen tilataan mittauspalveluista

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen perustustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu.

Jos rakentaja haluaa todistuksen
sijaintikatselmuksen suorittamisesta, hän saa siitä merkinnän rakennuslupapiirustuksiin karttapisteessä.

Sijaintikatselmus pyydetään suoraan Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaupunkimittaus 3. krs, Solistinkatu 2, 90140 Oulun Kaupunki.

Linkki sijaintikatselmuksen tilaamiseen

Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistaa, että eri osapuolet ovat asianmukaisesti harkinneet rakennusluvassa vahvistettujen lattian ja pihan korkeuslukemien soveltuvuutta.

Rakennuksen lattiakorko tilataan kaupungin mittauspalveluista, Aloituskokous pyydetään, kun tontti on raivattu sekä tontin ja naapurirakennusten korkeusasema on selvitetty, käytettävä korkeusjärjestelmää N2000 (huomioitava kaikkien rakennusten osalta käytetty korkeusjärjestelmä, uusi N2000 ja vanhat NN sekä N60 poikkeavat toisistaan 39–75 cm).

Maatöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on hyväksytty aloituskokouksessa. Aloituskokouksen yhteydessä sovitaan erillisen aloitusilmoituksen tarpeesta. Aloituskokouksen yhteydessä sovitaan käyttöönotettava tarkastusasiakirja, jota tulee täyttää työmaan edistyessä.

Aloituskokouksessa on oltava mukana vähintään rakennuttaja tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustaja.

Rakennuttaja ottaa aloituskokoukseen mukaan ainakin:

 • rakennuslupapiirustukset ja -päätös kaikkine liitteineen
 • aloituspöytäkirja kohdasta lomakkeet
 • pohjatutkimus sekä täydelliset perustussuunnitelmat (pohjapiirros, leikkaukset yms.) Pohjarakenteet

Pohjakatselmus

Milloin rakennusluvassa katsotaan pohjakatselmus tarpeelliseksi, on tämä katselmus pyydettävä rakennusvalvonnasta perustusten maankaivutöiden yhteydessä tai päätyttyä.

Ennen perustusrakenteiden valamista on vastaavan työnjohtajan aina tarkastettava maapohja-, laudoitus- ja raudoitustyöt sekä valvottava betonityöt.

Rakennekatselmus

Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvonnasta.

Pienempien kohteiden ja omakoti- ja paritalojen rakennekatselmuksessa työmaalla on oltava täydelliset rakennepiirustukset:

 • perustussuunnitelmat (pohjapiirros, leikkaukset)
 • runkopiirustukset (rakennepohjat, leikkaukset, detaljit, laskelmat)
 • tehtaalta tulleet kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen

Myös isommissa kohteissa, esim. rivi- ja kerrostalojen, hallien, toimistorakennusten jne. rakennekatselmuksessa oltava työmaalla ajan tasalla olevat rakennepiirustukset, etenkin kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen.

Ohjeet Rakennesuunnitelmat

Hormitarkastus

Savuhormitarkastus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun savuhormi on asennettu ja ennen kuin se peitetään  (esimerkiksi sisäkattoverhous estää läpiviennin tarkastuksen). Savuhormin vaatimat pinnoitukset väli- ja yläpohjien osalta on oltava tehtynä. Läpivientien kohdilla läpivientieriste (palovilla) on oltava asennettuna.

Ennen savupiipun asennusta ja hormitarkastusta erityissuunnittelijan on laadittava savupiippusuunnitelma, joka toimitetaan ja esitellään rakennusvalvontaan. Savupiippusuunnitelman sisältö esitetään ympäristöministeriön asetuksessa savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017 (savupiippuasetus).

Savuhormitarkastuksessa on esitettävä savupiippusuunnitelman lisäksi savuhormin ja tulisijan asennusohjeet, sekä CE-hyväksyntä ja DoP (suoritustasoilmoitus) valmispiippujen ja tulisijojen osalta. CE-hyväksynnän osoittava tyyppikilpi on kiinnitettävä valmispiippuun tai sen välittömään läheisyyteen.

Katso ohjeet savuhormeista ja tulisijoista näistä linkeistä.

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Tarkastukset pyydetään rakennusvalvonnasta, kun:

 • tonttiviemäreiden ja -vesijohdon asennustyöt ovat alkamassa kerros ja rivitaloissa
 • rakenteisiin jäävät kvv-asennukset ovat valmistumassa
 • LVI-laitteistot otetaan käyttöön, LVI-loppukatselmus.

Katselmukset pyydetään tarvittaessa useammassa vaiheessa rakennustyön edistyessä.

Vastuullisten työnjohtajien tulee huolehtia, että rakennusvalvonnasta pyydetään lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten suorittamista.

LVI-loppukatselmus

LVI-loppukatselmus pyydetään ennen käyttöönottokatselmusta.

Loppukatselmuksen tilaaminen: LVI-tarkastusinsinööri Juha Keinänen, puh. 050 5626827

Väestönsuojakatselmus

Väestönsuojan seinien ja laatan raudoituskatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta rakenneinsinööreiltä, tarkastusinsinööreiltä tai tarkastusmestareilta.

Valmiin väestönsuojan katselmus pyydetään Oulun palolaitokselta palotarkastajilta.

Esteettömyyskatselmus

Esteettömyyskatselmus tulee suorittaa seuraavissa kohteissa

 • julkiset rakennukset,
 • erityistason kohteet,
 • muut rakennuslupaehtojen mukaisesti määrätyt kohteet.

Esteettömyyskatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta ja se pidetään ennen loppukatselmusta.

Käyttöönottokatselmus

Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle rakennusvalvonnasta osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä tarkoittaa, että:

 • lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut
 • sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle ja
 • portaiden ja parvekkeiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa.

Talotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee olla valmiita. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee tässä vaiheessa olla valmiina ja esitettävä tarkastajalle. Sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee olla valmiina.

Yli neljän asunnon kohteissa käyttöönottokatselmuksen yhteydessä esitettävä suorituskyvyttömyysvakuus (tai RS-sopimus).

rvkatselmukset@ouka.fi

Loppukatselmus

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.

Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa.
Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastetaan, että tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja kopio yhteenvedosta luovutetaan tarkastajalle.

Sähkötarkastukset

Sähköurakoitsija on velvollinen tarkastamaan oman työnsä itse ja tekemään siitä tarkastuspöytäkirjan. Tämä tarkastusvelvollisuus kannattaa mainita sähköurakkasopimuksessa. Rakentajan on huolehdittava siitä, että hän saa pöytäkirjasta kopion.

Ennen kuin rakennus liitetään sähköverkkoon, sähköurakoitsijan on toimitettava Oulun Energialle yleistietolomake, jolla urakoitsija vakuuttaa tehneensä tarpeelliset oman työn tarkastukset ja vakuuttaa, että laitteistoon voidaan kytkeä sähkö. Rakentaja voi teettää vielä ns. varmennustarkastuksen Turvatekniikan keskuksen valtuuttamalla tarkastajalla. Se ei ole viranomaistoimintaa, vaan siitä tarkastaja perii maksun.

Sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle. Asian voi tarkistaa osoitteesta: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Sahkourakoitsijat/. Rekisteristä löytyvät kaikki valtuutetut sähköurakoitsijat/asennusliikkeet.

Sähköurakoitsijan urakointioikeuksien tarkastaminen on rakennuttajan tai hänen edustajansa velvollisuus.

Korona-virus aiheuttaa muutoksia toimintatapoihimme ja pyydämmekin asiakkailtamme ymmärrystä, teemme parhaamme jotta saamme viranomaistyöt hoidettua poikkeuksellisena aikana rajoitteiden puitteissa. 

Poikkeuksellisesti katselmukset tilataan tällä hetkellä suoraan tarkastuksen suorittavalta tarkastusinsinööriltä. Katselmusta voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse. Huomioikaa, että tarkastaja vahvistaa aina katselmuksen sopivan hänelle eli, jos ette saa esim. sähköpostiinne vastauksena vahvistusta, olkaa yhteydessä uudestaan. Tarkastajan työ on liikkuvaa ja he eivät voi vastata viesteihin ja puheluihin aina välittömästi. 

Katselmukset hoidetaan tarkastajan parhaaksi katsomalla tavalla. Katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, videoyhteydellä, kuvien avulla tai mahdollisimman pienen osallistujajoukon kesken paikan päällä. 

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan vähintään (3) kolme päivää aikaisemmin 

Tarkastajien yhteystiedot löydätte rakennusvalvonnan Yhteystiedot-sivulta

 • osoitteesta: rvkatselmukset@ouka.fi tai
 • asiakaspalvelusta numerosta   08 5584 3500

Arkipäivisin klo 8.00-11.00 ja 13.00 -15.00 välisenä aikana.

 

 

Päivystävä tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinöörien työn liikkuvuuden vuoksi voi heidän tavoittamisensa puhelimitse tai toimistosta olla vaihtelevaa. Tämän vuoksi on rakennusvalvontaan määritetty päivystävä tarkastusinsinööri, jonka tavoittaa puhelimitse tai toimistosta alla olevien aikojen mukaisesti. Päivystävä tarkastusinsinööri hoitaa mm. teknisten asioiden ohjaukset ja rakennekuvien esittelyt eikä ajanvaraus ole tarpeen. Mikäli hankkeella on jo ohjaava tarkastusinsinööri, ottakaa yhteyttä suoraan kyseiseen tarkastajaan. Mikäli haluatte sopia tapaamisen tietyn tarkastajan kanssa päivystysaikojen ulkopuolella, tulee sopia aika kyseisen tarkastajan kanssa henkilökohtaisesti

044 703 2711

Tarkastajien henkilökohtaiset numerot löytyvät löydät yhteystietovalikosta.

Maanantai klo 12:00 -16:00

Tiistai - Perjantai klo 8:00 -11:00 ja 12:00 -16:00