Kuivaketju10n ja kosteudenhallintaselvityksen vaiheet lupaa hakiessa ja rakentaessa

Tällä sivulla kuvataan kuinka rakennushankkeen kosteudenhallinnan kokonaisvaltainen suunnittelu, toteuttaminen ja todentaminen esitetään rakennuslupaa hakiessa sekä rakentamisen aikana Oulun rakennusvalvonnalle. Käytäntö koskee luvanvaraista rakentamista. Ennen luvan myöntämistä ja rakentamisen aikana tulee esittää tarvittavat dokumentit ja toimintavat, joilla osoitetaan miten hankkeen kosteudenhallinnan vaatimukset on asetettu, miten niiden toteutumista valvotaan ja varmistetaan.

Kosteudenhallintaselvitys on eri asia kuin työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallintaselvitys kattaa koko rakennushankkeen aikaisen kosteudenhallinnan tilaamisesta käyttöönottoon saakka.

Rakentamismääräyskokoelma, 782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta mukaan: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.
Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Kuivaketju10 tarjoaa valmiin toimintamallin

Koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys suositellaan tehtävän käyttäen Kuivaketju10-toimintamallia ja sen sähköistä palvelua. Kuivaketju10 sopii myös pientaloihin ja korjaamiseen. Järjestelmää voi käyttää maksuttomasti Kuivaketju10:n sähköisessä palvelussa (pientalon tapauksessa projektin vaativuusluokaksi valitaan järjestelmässä Pientalo).

Oman järjestelmän käyttäminen Kuivaketju10 sijasta

Mikäli Kuivaketju10:ä ei oteta käyttöön, tulee hankkeeseen laatia oma vastaava kosteudenhallinnan toimintamalli ja -selvitys. Ohjeet laadintaan Topten-rakennusvalvontojen ohjeessa.  Lupaa hakiessa toimitetaan kosteudenhallinnan toimintamalli sekä ulkopuolisen asiantuntijan lausunto rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksestä, lausunnonantaja on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Rakennusluvan ja rakentamisen aikana esitetään Topten-mukaiset raportointilomakkeet.

Linkki suurempaan kuvaan

Kuivaketju10 -sivustot

Pääsivusto

Sähköisen järjestelmän sivusto

Videomateriaalit Kuivaketju10-perusteista

Kuivaketju10 - kosteudenhallinnan prosessi

Kuivaketju10 - sähköinen järjestelmä

Kosteudenhallinnan linkkejä ja materiaalia

Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun kuvaus

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus