KUIVAKETJU10 / KOSTEUDENHALLINTASELVITYKSEN VAIHEET RAKENNUSLUPAPROSESSISSA

Perustietoa

Tällä sivulla kuvataan kuinka rakennushankkeen kosteudenhallinnan suunnittelu ja toteuttaminen esitetään rakennuslupaa hakiessa sekä rakentamisen aikana Oulun rakennusvalvonnalle. Käytäntö koskee uudisrakentamista ja rajautuu vielä toistaiseksi suuriin kohteisiin (> 4 huoneistoa ja ≥ 500 mhallit).

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta koskee myös pienempiä rakennushankkeita joten rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys tulee laatia myös näihin hankkeisiin. Kuivaketju10-toimintamalli on erittäin toimiva myös esim. pientaloihin ja korjaamiseen joten sen käyttöä soveltaen suositellaan niihinkin. Kuivaketju10-versio pientaloille on jo käytettävissä Kuivaketju10:n sähköisessä palvelussa (projektin vaativuusluokaksi valitaan järjestelmässä Pientalo).

 

Rakentamismääräyskokoelma, 782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta mukaan

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseensekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys suositellaan tehtävän käyttäen Kuivaketju10-toimintamallia ja sen sähköistä palvelua. Mikäli Kuivaketju10:ä ei oteta käyttöön, tulee hankkeeseen laatia oma vastaava kosteudenhallinnan toimintamalli ja -selvitys. Ohjeita laadintaan esimerkiksi TopTen-rakennusvalvontojen ohjeessa.

Sekä omaa toimintamallia että Kuivaketju10:ä käytettäessä, tulee heti hankkeen alkumetreiltä alkaen huolehtia kosteudenhallinnan kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Ennen luvan myöntämistä ja rakentamisen aikana tulee esittää tarvittavat dokumentit ja toimintavat, joilla osoitetaan miten hankkeen kosteudenhallinnan vaatimukset on asetettu, miten niiden toteutumista valvotaan ja varmistetaan.

Alapuoliseen valikkoon on koottu muutamia tärkeitä Kuivaketju10:n periaatteita ja tarkempi kuvaus siitä miten Oulun rakennusvalvonnan lupakäsittelyn sekä katselmuksien osalta Kuivaketju10:n käyttö ja toteutuminen varmistetaan

Rakennushankkeen aloittaminen

Kosteudenhallintakoordinaattorin kiinnittäminen

Kosteuskoordinaattori = Kosteudenhallintakoordinaattori = Kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö

Rakennushankkeeseen ryhtyvä palkkaa kosteudenhallintakoordinaattorin. Koordinaattori kannattaa kiinnittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja rakennusvalvonta edellyttää koordinaattorin olevan nimetty viimeistään rakennusvalvonnan kanssa pidettävään toisen suunnittelun aloituskokoukseen mennessä.

Koordinaattorin vaatimukset

Kosteudenhallintakoordinaattorilla on oltava riittävä kosteudenhallintaan liittyvä asiantuntemus ja ammattitaito sekä tehtävän vaatimat resurssit. Kuivaketju10 –toimintamallia käytettäessä koordinaattorilla on oltava rakennushankkeen työnjohtotehtävän vaativuuden, rakennusfysikaalisen suunnittelutehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys tai FISE:n myöntämä valvojanpätevyys..  Koordinaattori sekä hänelle annettavat ohjaus- ja valvontatehtävät esitetään kosteudenhallintaselvityksessä. 

Lisätietoa koordinaattorin ohjekortista.

Riskilistan ja todentamisohjeiden päivitys hankkeeseen

Hankkeen suunnittelijat yhdessä kosteuskoordinaattori täydentävät Kuivaketju10-riskilistan hankkeen erityispiirteiden mukaisesti. Riskilistan lisäksi luodaan todentamisohje, johon siis kuvataan kuinka kunkin riskin minimoimiseksi tehtävät toimenpiteet tullaan dokumentoimaan ja todentamaan. 

Eri alojen suunnittelijat käyvät kukin riskilistan ja todentamisohjeen läpi ja täydentävät sen kohteen erityispiirteet huomioiden omalta osaltaan. 

Riskilistan tekemiseen osallistuvat rakennushankkeeseen ryhtyvä, koordinaattori, suunnittelijat sekä urakoitsija

Koordinaattorin tehtävät

Kuivaketju10 -toimintamallia käytettäessä koordinaattorin tehtävät on kuvattu Kuivaketju10 –ohjekorteissa. Koordinaattorille on varattava riittävät resurssit tehtävän suorittamiseen. Riippumatta käytettävästä toimintamallista on kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät oltava vähintään Kuivaketju10 –toimintamallin tasoisia.

Tarkemmin kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä voi lukea koordinaattorin ohjekortista.

Koordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheessa

Tilaaminen

 • Tilaamisvaiheessa koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että suunnittelu- ja urakkatarjouspyynnöissä ja niitä seuraavissa lopullisissa sopimuksissa on esitetty pakollisena vaatimuksena hankkeen toteuttaminen toimintamallin mukaisesti. 
 • Koordinaattorin tulee tilaamisvaiheessa arvioida myös ensimmäisen kerran hankkeen kokonaisaikataulun realistisuutta. 

Suunnitteluvaihe

 • Koordinaattori on viimeistään suunnitteluvaiheesta lähtien päävastuussa onnistuneen kosteudenhallinnan toteutuksen koordinoinnista. 
 • Koordinaattorin on varmistettava, että suunnittelutyö toteutetaan (Kuivaketju10-) toimintamallin mukaisesti. 
 • Suunnittelijoiden tulee suunnittelutyön aikana tarkentaa (Kuivaketju10-) riskilista ja -todentamisohje kyseisen hankkeen erityispiirteisiin.
 • Koordinaattorin tehtävänä on arvioida yhdessä suunnittelijoiden kanssa, että riskien tarkentaminen on tehty suunnittelijan ohjekortin tavoitteiden mukaisesti. 
 • suunnittelijoiden täytyy esitellä koordinaattorille, miten kosteusriskien poistaminen on ratkaistu suunnitelmissa. 
 • Koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että kaikki todentamisohjeen kohdat on sisällytetty riittävällä tavalla suunnitelmiin.
 • Lisäksi koordinaattorin ja suunnittelijoiden tulee arvioida suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus yhdessä urakoitsijan kanssa. 

Työmaavaihe

 • Työmaavaiheessa koordinaattori toimii että kosteudenhallinnan rakennusvaiheen vastuuhenkilönä ja  maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman tarkastuasiakirjamenettelyn mukaisena rakennusvaiheen vastuuhenkilönä ja hyväksyy tarkastusasiakirjamenettelyn mukaiset työvaiheiden tarkastuksen tekijät. 
 • Koordinaattori perehdyttää yhdessä suunnittelijoiden kanssa työmaaorganisaation tehtyihin suunnitelmiin, riskilistaan ja todentamisohjeeseen.
 • Koordinaattorin tärkein tehtävä on varmistaa ja hyväksyä, että riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus todennetaan todentamisohjeen mukaisesti.
 • Pääsääntöisesti todentamisen ja dokumentoinnin hoitaa koordinaattorin hyväksymä urakoitsijan työntekijä.
 • Koordinaattori voi myös itse todentaa toteutuksen onnistumisen. 

Käyttöönottovaihe

 • Käyttöönottovaiheessa koordinaattorin tulee varmistaa, että pääurakoitsija todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien työvaiheiden onnistuneen toteutuksen todentamisohjeen mukaisesti. 
 • Urakoitsija, koordinaattori ja suunnittelija(t) varmistavat yhdessä, että rakennuksen käyttöönotto on suoritettu oikein.
 • Koordinaattori perehdyttää yhdessä urakoitsijan (ja suunnittelijoiden) kanssa tulevat käyttäjät ja huoltohenkilökunnan rakennuksen oikeanlaiseen käyttöön ja ylläpitoon. 
 • Koordinaattori raportoi hankkeen kussakin vaiheessa kyseisen vaiheen onnistumisesta tilaajalle ja rakennusvalvontaan. 
 • Käyttöönottovaiheessa arvioidaan lopullisesti kosteudenhallinnan toimintamallin onnistuminen hankkeessa.
 • Jos joidenkin riskikohtien osalta ei ole päästy suunniteltuihin tavoitteisiin, on koordinaattorin tehtävänä arvioida tarvittavat jatkotoimenpiteet yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. 

Raportointi rakennusvalvonnalle

 • Koordinaattori on mukana ennakkoneuvotteluissa/suunnittelun aloituskokouksissa, työmaan aloituskokouksessa ja katselmuksissa
 • Koordinaattori esittelee käytettävän kosteudenhallinnan toimintamallin ja raportoi sen etenemisestä ja onnistumisesta hankkeessa.
 • Rakennusvalvonta arvioi koordinaattorin raporttien perusteella onko edetty kosteudenhallintaselvityksen ja lupamääräysten edellyttämällä sekä aloituskokouksessa sovitulla tavalla.
 • Raporttien perusteella rakennusvalvonta arvioi uudelleen suhteutetun valvonnan laajuutta ja laatua. 
 • Riittävä kosteudenhallinnan ohjaus- ja valvontaresurssit varmistetaan tarvittaessa rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana määrättävillä erityismenettelytoimenpiteillä, kuten laadunvarmistusselvityksellä tai suunnitelmien tai toteutuksen ulkopuolisella tarkastuksella. 

Tilaaminen

Tilaaja on tärkeässä roolissa varmistamassa Kuivaketju10:n toteutumista. Kuivaketju10:n oleellisimpia ajatuksia on, että sitä saa mitä tilaa. Tilaajan on siis hankkeen alusta alkaen linjattava, että Kuivaketju10 on toteuduttava ja sisällytettävä se kaikkiin suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntöihin ja -sopimuksiin. Tilaajan on myös oltava valmis varmistamaan sekä aikataulun että resurssien osalta mahdollisuus toteuttaa kosteudenkestävä ja kuivaa rakentamista.

Tilaajan tehtävänä on myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kiinnittää hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattori.

Lisätietoa tilaajan roolista Kuivaketju10:n toteuttamisesta Tilaajan ohjekortista

Suunnittelun aloituskokous 1 rakennusvalvonnassa

ENNEN KOKOUSTA

 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hankkeeseen kiinnitettyjen suunnittelijoiden sekä muiden ammattilaisten tulee perehtyä kosteudenhallintaselvityksen vaatimukseen ja tekemiseen ennen aloituskokoukseen saapumista. 
 • Ennen kokousta on hankkeessa päätettävä käytetäänkö kokonaisvaltaisena kosteudenhallintamallina Kuivaketju10-toimintamallia vai omaa toimintamallia. 

VASTUUHENKILÖT

 • tilaaja
 • suunnittelijat
 • kosteudenhallintakoordinaattori

 

KOKOUKSESSA

Suunnittelun aloituskokous 1:ssä esitetään miten rakennushankkeen kokonaisvaltainen kosteudenhallintaselvitys laaditaan 

 • päätös Kuivaketju10:n käytöstä
  • toimitetaan rakennusvalvontaan esim. RALAn sähköisen järjestelmän perustietosivu (toimitus sähköiseen järjestelmään, myöhemmin kosteudenhallinnan asiakirjat ja raportit kootaan sähköiseen lupajärjestelmään Erityissuunnitelmat välilehdelle yhteen paikkaan, ohje tulossa)

tai

 • päätös käyttää itse laadittua kosteudenhallinnan kokonaisvaltaista toimintamallia
  • toimintamalli on hyväksytettävä ennen luvan myöntämistä (lupaehto)
  • käytettäessä muuta kuin Kuivaketju10:ä, on lupahakemuksen yhteydessä toimitettava
   • rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys JA
   • asiantuntijan lausunto rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksestä, lausunnonantaja on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa

Kosteudenhallintakoordinaattori / kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö tulee olla nimettynä tai ainakin se on nimettävä mahdollisimman pian, kuitenkin suunnittelun aloituskokoukseen 2 mennessä.

Ohje oman toimintamallin laatimiseen (rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt, TOPTEN -ohje)

 

OSALLISTUJAT

 • rakennusvalvonnan lupavalmistelija
 • rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri
 • kaavoituksen edustaja
 • rakennushankkeeseen ryhtyvä
 • kosteudenhallintakoordinaattori 

Suunnittelun aloituskokous 2 rakennusvalvonnassa

ENNEN KOKOSTA

 • ennen kokouksen pyytämistä tulee kosteudenhallintakoordinaattori / kosteudenhallinnan vastuuhenkilö olla nimettynä ja hänen tulee osallistua kokoukseen
 • hankkeen riskilistan tarkentaminen on aloitettu

VASTUUHENKILÖT

 • tilaaja on vastuussa koordinaattorin kiinnittämisestä
 • riskilistan laativat yhteistyössä suunnittelijat ja kosteudenhallintakoodinaattori / kosteudenhallinnan vastuuhenkilö.

KOKOUKSESSA

Kosteudenhallintakoordinaattori / kosteudenhallinnan vastuuhenkilö osallistuu kokoukseen.

Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee kosteudenhallintaselvityksen ja eri osapuolien tehtävät:

 • Hankkeen yleistiedot
 • Kosteudenhallinnan henkilöresurssit sekä heidän tehtävät ja vastuut
 • Konkreettiset vaatimukset hankkeen kosteudenhallintaan 
 • Toimenpiteet ja menettelyt asetettujen kosteudenhallintavaatimusten varmentamiseen

OSALLISTUJAT

 • rakennusvalvonnan lupavalmistelija
 • rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri
 • rakennushankkeeseen ryhtyvä
 • kosteudenhallintakoordinaattori 
 • pääsuunnittelija
 • muut tarvittavat henkilöt

Lupahakemuksen jättäminen

Luvan myöntämisen edellytys on, että

 • toimitetaan lupahakemuksen liitteenä Kuivaketju10 raportti Tilaamisvaiheen tehtävät - ennen rakennuslupaa (sähköisen lupahakemuksen liitteenä) sekä sen hetkinen versio riskilistasta ja todentamisohjeesta. 
 • oman toimintamallin tapauksessa esitetään samat asiat ja huomioidaan edellä esitetty vaatimus asiantuntijan lausunnosta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksestä

Kuivaketju10 käytettäessä on suositeltavaa käyttää maksutonta Kuivaketju10:n sähköistä järjestelmää. Järjestelmään annetaan lukuoikeudet Oulun rakennusvalvontaviranomaiselle. Lukuoikeus annetaan osoitteelle rakennusvalvonta@ouka.fi

Erityissuunnitelmien vastaanottaminen

Rakenne-, LVI- ja muiden erityissuunnitelmien esittelyn yhteydessä suunnittelija esittelee

 • miten suunnittelu- ja työmaavaiheen riskit on kosteudenhallintakoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa kartoitettu
 • riskilistan sekä niiden mukaiset suunnitelmat

Esittelyn yhteydessä toimitetaan Kuivaketju10 Suunnitteluvaiheen raportit (3 kpl).

Suunnitelmien vastaanottamisen yhteydessä arvioidaan onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä taavlla ja arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. 

Suunnitelmien esittely voi joidenkin erityissuunnitelmien osalta olla myös rakentamisen aloituskokouksen jälkeen.

Rakentamisen aloituskokous

Ennen aloituskokouksen pyytämistä tulee toimittaa Kuivaketju10-raportit raportit Tilaamisvaiheen tehtävät - rakennusluvan jälkeen ja Suunnitteluvaihe  ladataan sähköiseen lupajärjestelmään Erityissuunnitelmat kohtaan. Lisäksi rakennusvalvonnalle annetaan oikeudet lukea hankkeen tiedot RALAn Kuivaketju10 sähköisessä järjestelmässä (oikeudet sähköpostiosoitteelle rakennusvalvonta@ouka.fi).

Riskilista ja todentamisohje ovat valmiina aloituskokouksessa ja hankkeen vastuuhenkilöt esittelevät ne aloituskokouksessa

Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetut kosteudenhallintatoimenpiteet ja niiden onnistumisen.

Aloituskokoukseen mennessä tulee riskilistan ja todentamisohjeen olla läpikäyty myös urakoitsijoiden kanssa ja työmaan toteuttavalla organisaatiolla tulee olla tiedossa kuinka Kuivaketju10-toimintamallia toteutetaan työmaalla. Ts. työmaaorganisaatio on perehdytetty Kuivaketju10:n.

Aloituskokouksessa läpikäydyt asiat kirjataan aloituspöytäkirjan kosteudenhallinta-osioon.

OSALLISTUJAT

 • vastaava työnjohtaja
 • pääsuunnittelija
 • kosteudenhallintakoordinaattori

Erityissuunnitelmien vastaanottaminen

Rakenne-, LVI- ja muiden erityissuunnitelmien esittelyn yhteydessä suunnittelija esittelee

 • miten suunnittelu- ja työmaavaiheen riskit on kosteudenhallintakoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa kartoitettu
 • riskilistan sekä niiden mukaiset suunnitelmat

Esittelyn yhteydessä toimitetaan Kuivaketju10 Suunnitteluvaiheen raportit (3 kpl).

Suunnitelmien vastaanottamisen yhteydessä arvioidaan onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla ja arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. 

Suunnitelmien esittely voi joidenkin erityissuunnitelmien osalta olla myös rakentamisen aloituskokouksen jälkeen.

Työmaakatselmukset

Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetyt kosteudenhallintatoimenpiteet ja niiden onnistumisen. Ennen työmaakatselmuksia toimitetaan sähköisen lupajärjestelmän Kosteudenhallinnan erityissuunnitelmat -kohtaan Työmaatoteutuksen raportit niiltä osin kuin ne ovat ajankohtaiset. 

Arvioidaan onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla ja arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä.

Käyttöönotto- ja loppukatselmus

Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetut kosteudenhallinnan laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden onnistumisen.
Kuivaketju10 raportit: ”Käyttöönoton raportit” (3 kpl) lisätään katselmuksen liitteeksi.
Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla ja, onko käyttöönotolle edellytyksiä. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.
Läsnä katselmuksessa ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, tarvittavat suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja valvojat sekä rakennusvalvonta.

Linkki suurempaan kuvaan

Kuivaketju10 -sivustot

Pääsivusto

Sähköisen järjestelmän sivusto

Videomateriaalit Kuivaketju10-perusteista

Kuivaketju10 - kosteudenhallinnan prosessi

Kuivaketju10 - sähköinen järjestelmä

Kosteudenhallinnan linkkejä ja materiaalia

Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun kuvaus

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus