Lumenläjitykseen tarvitaan lupa

Kaikkien kiinteistöjen, jotka ottavat vastaan muilta kiinteistöiltä tai alueilta tulevia lumia ja varastoivat ne, on haettava asianmukainen lupa Oulun kaupungin rakennusvalvonnalta 1.7.2020 alkaen.

Lumenläjitys on Oulun kaupungissa asemakaava-alueella sallittua vain niillä paikoilla, 

  • joille on myönnetty toimenpidelupa lumenläjitykselle tai
  • rakennusluvan yhteydessä osoitettu ja hyväksytty (käyttösuunnitelmassa ja/tai asemapiirroksessa) kyseistä tonttia tai yhtenäistä aluetta (kuten tehdasta), koskeva lumien läjitysalue.

Jos voimassa oleva asemakaava ei salli lumien varastointia, on haettava ensin poikkeamispäätös tai kaavamuutos, jonka jälkeen on haettava rakennusvalvonnalta toimenpidelupa.

Myös asemakaava-alueen ulkopuolisille lumenläjityspaikoille edellytetään asianmukainen lupa. Tällöin luvan yhteydessä suoritetaan naapureiden kuuleminen ja edellytetään tarvittaessa muut tarpeelliset selvitykset, kuten esim. linnustoselvitys, tontin siivous ja hulevesien poisjohtaminen.

Lumien varastoiminen suoraan vesistöön (mereen, jokiin, järviin yms.) on kielletty.

Luvan tarve ei koske katu- ja tieverkoston aurattujen lumien ns. lähivarastointia eikä pientalotontteja, joissa lumen läjitys omalla tontilla on mahdollista.

Keskeistä on, että toiminnan tulee perustua asemakaavaan ja olla luvallista. Esim. teollisuustontin yk­­sinomainen käyttö lumenläjitykseen on lähtökohtaisesti kaavan vastaista toimintaa. Lumenläji­tys aiheuttaa ympäristövaikutuksia, jotka tulevat kaavan yhteydessä käytyä läpi. Kaupungin hule­vesi­verkosto on mitoitettu kaavan mukaisille tonttien käyttötavoille. Lisääntynyt lumimäärä yli­kuor­­mittaa hulevesiverkostoa ja aiheuttaa ongelmia mm. siltarumpujen ja putkistojen kohdalla. Lu­­menläjitysalue ei saa heikentää ympäristön maisemallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, eikä ai­heut­taa haittaa naapureille näkymät, sulamisvedet, liikenne ym. vastaavat näkökohdat huomioiden.

Kaupungin perimät hulevesimaksut perustuvat tonttien kaavan mukaiseen käyttöön. Jos tontilla harjoitettu toiminta (esimerkiksi lumenvastaanotto tontille muilta tonteilta tai alueilta) aiheuttaa poikkeuksellista kuormitusta hulevesijärjestelmään, määritetään tontin hulevesimaksu erikseen.

Oulun kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut on hakenut luvat Oritkarin, Taskilan ja Oulunsa­lon lumenläjityspaikoille. Kaupungin lumenläjityspaikat perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin: Taskilan asemakaava tullut voimaan 1997 ja Oritkarin 2002.

Lupaa haetaan rakennusvalvonnan asiointipalvelussa, valitse Muut rakennusvalvonnan luvat -kohdasta lupatyyppi Säilytys- tai varastointialue.

Ohjeita lumitilan mitoitukseen

Siirry asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje