Metalliset savuhormit

Metallisten kevythormien asennus
Oulun kaupungin alueella asennettavien metallisten kevythormien hormikatselmuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat dokumentit:
1) Esitetään sekä tuotteessa/tuotepakkauksessa oleva CE-merkintä että ns. kaupallisten asiakirjojen CE-merkintä; kaupallisten asiakirjojen CE-merkintä on usein asennus- ja käyttöohjeiden mukana
2) Esitetään valmistajalta/maahantuojalta hankittu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä ilmoitetun laitoksen (Inspecta, VTT) myöntämä todistus tehtaan laadunvalvonnasta
3) Esitetään hormin valmistajalta hankittu selvitys hormin asennusohjeessa olevan väli-/yläpohjan läpivientirakenteen toimivuudesta suomalaisissa käyttöolosuhteissa. Jos mitään selvitystä asiasta ei löydy, on syytä epäillä läpivientirakenteen toimivuutta ja suojaetäisyyksien riittävyyttä suomalaisissa käyttöolosuhteissa (yläpohjan eristepaksuus n. 400…600 mm)
4) Jos metallisessa kevythormissa on käytetty sivusiirtymän mahdollistavia kulmakappaleita: esitetään valmistajalta hankittu selvitys tuotteen lämpörasitus- ja kaasutiiveystesteissä käytetyn testihormin rakenteesta.


Metallisen kevythormin käyttö on kielletty ennen kuin nämä dokumentit on esitetty rakennusvalvontaviranomaiselle. Dokumentit on arkistoitava talon käyttö- ja huolto-ohjekirjan liitteeksi.


Saunan kiukaan savukaasujen lämpötilaksi on mitattu jopa 1 000° C. Metalliset kevythormit soveltuvat erittäin huonosti kiukaan savuhormiksi. Saunan hormiksi suositellaan muurattua hormia, mutta muurauksessa (tiili/laasti) on otettava kuumat savukaasut huomioon.


Suomalaisten käyttöolosuhteiden mukainen eristetty läpivienti estää kevythormin ulkopinnan tuulettumisen ja voi hormin rakenteesta riippuen aiheuttaa merkittävän pintalämpötilan nousun sekä hormissa että ympäröivissä väli-/yläpohjarakenteissa. CE-merkinnässä ilmoitettu, tuulettuvana rakenteena määritetty suojaetäisyys ei tällöin välttämättä riitä varmistamaan kevythormin paloturvallisuutta eristetyn läpiviennin kohdalla. Tämän asian selvittämisestä joko laskennallisesti tai kokeellisesti on maininta RakMK E3 (2007):n sovellusohjeeksi laaditussa Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisussa RIL 245-2008 / Pienet savupiiput. Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohjeen kappaleessa 4.3.3.


Jos epäillään, ettei tuotteen CE-merkintä ole kunnossa, ota yhteyttä CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaiseen, jona Suomessa toimii Turvatekniikan keskus (rakennustuote@tukes.fi).


Tapio Klemettilä                            
tarkastuspäällikkö                         
Oulun kaupunki rakennusvalvonta

Tuomo Kukkonen                                             palotarkastusinsinööri                                             
Oulu–Koillismaan pelastuslaitos

Metallisten kevythormien asennus (pdf)