Muut luvat

Muita rakennusvalvonnan myöntämiä lupia on kuvattu alapuolen valikossa. Oikeanpuoleisesta valikosta pääset sähköiseen asiointipalveluun tekemään lupahakemuksen. 

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennusluvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää töiden aloittamista varten kaksi vuotta ja loppuun saattamista varten viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolme vuotta kerrallaan.

Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa MRL 127§ mukaisesti, purkamislupa. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa ei haeta erikseen.

"Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään."

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Purkamislupaa hakiessa tulee hakea lupa myös kaikkien purettavien talousrakennusten purkamiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 139§:n mukaisesti luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Purkamisluvan (rakennus tai sen osan) yhteydessä tulee selvittää ennakkoon, ettei purettava rakennus sijaitse historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai alueella, jolla kulttuurihistorialliset tai maisemallisesti arvot voivat vaikuttaa purkamisluvan myöntämiseen.

Hakijan tulee aina selvittää lähtötiedot ja olla yhteydessä tarvittaessa rakennusvalvontaan.

Purkutyötä suunnitellessa tulee aina tehdä selvitys siitä miten purkumateriaalit käsitellään, hyödynnetäänkö niitä jossain ja mikä on jätteeksi jäävän materiaalin loppusijotuspaikka. Purkuluvan yhteydessä edellytetäänkin liite, jossa materiaalin määrästä sijoituksesta annetaan selvitys

 

Lisätietoa purkamiseen liittyen ympäristöministeriön oppaista:

Säilytys- tai varastointialue

Muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen verrattavan alueen rakentaminen.

Tonttiliittymä tai sen muutos

Muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen verrattavan alueen rakentaminen.

Kaupunkikuvajärjestely

Muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset.

Aloittamisoikeus

Varsinaisia rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on luvan myöntäjästä riippuen 14 tai 30 päivän valitusaika. Valmistelivia töitä esim. työmaakoppien ja -aitojen asentaminen, vähäisten rakennusosien purkaminen, asbestipurku, saa aloittaa ennen valitusajan päättymistä. 

Jos rakennustyöt halutaan aloittaa ennen rakennuslupapäätöksen valitusajan päättymistä, pitää rakennusluvan yhteydessä hakea aloittamisoikeus ja se on aina maksullinen. Aloittamisoikeus edellyttää vakuuden asettamista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 144§). 

Aloittamisoikeuden vakuus

Kun aloittamisoikeus on myönnetty, rakennustöitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaan on toimitettu todistus asetetusta vakuudesta. Vakuus voidaan pyytää esim. vakuutusyhtiöltä tai pankilta. Vakuudessa on mainittava luvan/sitoumuksen kohde ja lupanumero, vakuussumma, vakuuden ottaja, vakuuden edunsaaja eli Oulun kaupunki,rakennusvalvonta. Vakuus on voimassa siihen saakka kunnes lupapäätös on lainvoimainen.

Vakuuden suuruus määräytyy tapauskohtaisesti ja se määritellään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. 

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. MRL 144 §

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video