Palokatkot

Palo-osastoivien rakennusosien läpimenojen tiivistämiseen käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee aina osoittaa. Kohdekohtaisesti on laadittava palokatkosuunnitelma, jossa on määritetty palokatkotuotteilta vaaditut ominaisuudet (palonkestoluokka, käyttöikä, ym.) siten, että syntyy valinnan mahdollisuus keskitetysti hyväksytyistä vaihtoehdoista.

Ennen kohteen valmistumista kohteesta on laadittava palokatkojen loppuselvitys, johon merkitään tehdyt palokatkot, niiden sijainnit ja ominaisuudet. Loppuselvitys liitetään osaksi käyttö- ja huolto-ohjekirjaa.

Kelpoisuuden osoittaminen = menettelytapa 1

Palokatkoihin käytetään CE-merkittyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti = menettelytapa 2

Palokatkotuotteiden kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti hyväksytyn testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen asiantuntijalausunnon perusteella. Lausunto on esitettävä rakennusvalvonnalle etukäteen. VTT-sertifikaattia voidaan osaltaan hyödyntää rakennuspaikkakohtaisessa hyväksyntämenettelyssä.

Lausunnonantajana voi toimia myös joku muu pätevä taho kuin hyväksytty testauslaitos, jos

  • kokeet on tehty hyväksytyssä testauslaitoksessa (VTT) tai tuoteryhmään (ETAG 026)
    ilmoitetussa testauslaitoksessa suuntaviivojen ETAG 026 osien 1–3 mukaisesti ja

  • tuotteiden ominaisuudet on määritetty suuntaviivojen ETAG 026 osien 1–3 mukaisesti em. laitoksessa.

Lausunnon tulee aina sisältää selvitys tuotteen ominaisuuksien pysyvyydestä kokeisiin verrattuna, esitys tarkastusmenettelystä rakennuspaikalla sekä kannanotto tuotteen käyttöiästä ja sen saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tämä koskee myös ETA-hyväksyttyä tuotetta, jota ei ole CE-merkitty.

Molemmissa menettelytavoissa on huomioitava, että jos palokatkosuunnitelmassa kuitenkin käytetään tuotenimikkeitä, suunnitelmaan ei merkitä tuotteen kohdalle "tai vastaava". Mikäli tuote vaihdetaan toiseen tuotteeseen, tilaajalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan hyväksymä muutossuunnitelma muine dokumentteineen/hyväksyntöineen.

Palokatkosuunnitelmiin tulee lisätä seuraava teksti:
"Palokatkoihin käytetään vain suunnitelmien mukaisia tuotteita. Mikäli tuote vaihdetaan, tilaajalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan hyväksymä muutossuunnitelma muine dokumentteineen/hyväksyntöineen."

Palokatkosuunnitelman laatii yleensä riittävän pätevä rakennesuunnittelija. Läpivientien palokatkosuunnitelma on Oulun kaupungissa tehtävä kohteissa, joissa sitä on lupaehdoissa edellytetty tai aloituskokouksessa vaadittu tehtäväksi. Suunnitelma on esitettävä rakennusvalvontaan.

Palokatkosuunnitelma

Viitteet:

  • Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A1 kohta 3.3.2 ja osa E1 kohta 7.4
  • Helsinki–Espoo–Vantaa–Kauniainen, Yhtenäiset käytännöt, Ohje E1-7 03, 1.6.2011

/2.1.2014