Pohjatutkimusohje

Pohjatutkimusohje

Pohjatutkimuksen ja perustamistapaesityksen vaatimukset 

Muutettu 30.6.2016

Perustamistapaesitys tulee täyttää rakentamismääräyskokoelman sisältövaatimukset. Perustamistapaesityksen tulosten pohjalta rakennesuunnittelija mitoittaa ja suunnittelee rakennuksen perustamisen. Rakennuksen väärästä perustamisesta aiheutuvat virheet ovat kalliita ja vaikeasti korjattavia.

0. Erityismääräys kaikille tonteille, joille tulee rakentaa viivytyskaivo
Pohjatutkimuksessa ja perustamistapalausunnossa on otettava kantaa viivytyskaivon suunnitteluun, rakentamiseen ja työjärjestykseen (syvyys yli 3 m maanpinnasta). Pohjavedenpinta ehdottomasti huomioitava.

1. Kohteesta esitettävät yleistiedot
Pohjatutkimuksen- sekä perustamistapaesitysasiakirjan suorituspäivämäärät. Tutkimuksessa mainittava tontille rakennettava talotyyppi. Jos tämä ei ole tutkimusta tehtäessä tiedossa, pohjatutkimus ja perustamistapaesitys on tehtävä erityyppisille taloille. Tutkimuksessa on mainittava käytetyt normit ja ohjeet.

2. Selostus rakennuspaikasta
Korkeusasema N2000 -koordinaatistossa, pintavaaitus
Käytetty korkeusjärjestelmä on selkeästi mainittava kaikissa suunnitelmissa. Tontin pintavaaitus tulee tehdä siten, että sen perusteella voidaan tehdä rakennuslupaehdoissa vaadittava tontin pintavesisuunnitelma. Tasaiselle tontille riittää harvempi mittaustiheys kuin rinnetontille (mittapistetiheys saa olla korkeintaan 10 metriä). Maanpinnan korkojen mittaus tulee ulottaa vähintään 6 metriä oman tontin ulkopuolelle. Lisäksi naapurirakennusten sokkelin viereisen maanpinnan ja lattiapinnan / ulko-oven kynnyksen korot on esitettävä.

3. Tutkimusselostuksessa esitettävä
Kairaukset (väh. 2 kpl/okt), näytteenotto, rakeisuus, vesipitoisuus ja pohjavesihavainto. Tapauskohtaisesti voi olla muitakin vaatimuksia.

4. Pohjasuhdekuvaus
Maalajit eri kerroksineen. Maakerrosten geotekninen kuvaus, routivuus. Pohjaveden pinta ja arvio sen vaihtelusta. Arvio maaperän pilantuneisuudesta sekä radonpitoisuudesta. Pohjatutkimussuunnitelmassa esitettävä mm. kairausdiagrammit ja rakeisuuskäyrät.

5. Perustamistapasuositus
Ehdotettu lattiakorko (vaihteluväli). Painuma-arvio ja/tai painumalaskelma maanvaraisille rakenteille tarvittaessa. Ehdotettu perustamistapa ja pohjanvahvistuksen tarve. Perustusten mitoitusarvot (geotekninen kantavuus, paalukuormat jne.). Perustusten ja alapohjan kuivatustapa (mm. kapillaarikatko, salaojat). Routasuojauksen tarpeen määritys.

6. Kattovesien johtaminen sekä tontin kuivatus esitettävä.

7. Ohjeet maarakentamisesta

HUOM! Edellä esitetyt kohdat ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka pohjatutkimuksen ja perustamistapaesityksen on sisällettävä. Kohteesta riippuen voidaan tarvita lisätietoja.