Projektit ja kehityshankkeet

Rava3Pro

2021-2023

Hanke saa VM digitalisaatiorahoitus ja toteutetaan yhteistyössä n. 20 kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Hankkeessa aloitetaan konkreettisesti rakennuslupaan liittyvien tarkastusten automatisointi lupakäsittelyn nopeuttamiseksi. Hankkeessa määritellään, mitkä kunnan rakennusvalvonnan tehtävät ja prosessin vaiheet voidaan suorittaa automaattisesti ilman ihmisen tulkinta- tai harkintatyötä. Määritellään yhtenäiset säännöt tulkinnoille. Määritellään standarditarkastussäännöstö, jota kaikki rakennusvalvonnat käyttäisivät lupatarkastuksissaan kuntakohtaisten tulkintojen sijaan.​ 

TopTen-alustan kehittäminen

2021-2023

Hanke saa VM digitalisaatiorahoitus ja toteutetaan yhteistyössä n. 20 kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Hankkeessa tehdään digitaalinen, saavutettavuusvaatimukset täyttävä tuotanto- ja julkaisualusta rakentamisen TopTen-käytännöille ja –yhteistyölle. Rakentamisen TopTen-käytännöt laaditaan rakennusvalvontajohtoisesti yhteistyössä koko rakennusalan kanssa ja yhteistyöstä on muodostunut merkittävä rakentamisen sujuvuutta, tiedon ja osaamisen jakamista, hyvää rakentamistapaa ja virheiden ennaltaehkäisyä edistävä yhteistyöverkosto.   

ICNB Increasing Competence in Northern Building and Construction Operations

2017 - 2019

Rakennusvalvonta on mukana ICNB- (Increasing Competence of Northern Building Construction Operations) projektissa. Sen lähtökohtana on kehittää tietomalleja (BIM- Building Information Modelling) sekä edistää niiden käyttöä rakennussektorilla huomioiden kaikki rakennushankkeeseen liittyvät osapuolet. Projektin tuloksena saadaan konsepteja ja ohjeistus mallipohjaisten menetelmien käyttöönottoon, esim. miten tietomallia voidaan käyttää rakennusvalvontatyössä. Rakennusvalvonnan puolelta konkreettisin tavoite on pilotoida valittujen kohteiden rakennuslupamenettely BIM-menetelmin. Tavoitteena on myös helpottaa pohjoismaiden alueella rakennusmääräysten eroavaisuuksien osaamista.

Interreg Pohjoinen on ICNB-projektin osarahoittaja. Oulun ammattikorkeakoulu sekä Norjan arktinen, Luulajan ja Uumajan yliopistot ovat myös mukana hankkeessa.

E-Lighthouse – Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region

2016 - 2019

Hankkeen NPA (Northern Periphery and Arctic) - alueisiin kuuluvat Suomen lisäksi Grönlanti, Irlanti, Skotlanti, Ruotsi ja Norja. Alueiden suurimmat kaupungit ovat sitoutuneet kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors) ja e-Lighthouse-hankkeen tarkoituksena on tuoda lisäarvoa heidän kestävän energian toimintasuunnitelmiin (Sustainable Energy Action Plan, SEAP).

E-Lighthouse- hankkeen lähtökohtana on ehkäistä ilmaston lämpenemistä ja hiilidioksidipäästöjen kasvamista. Päätavoitteena on energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien ratkaisumallien käytön lisääminen sekä kotitalouksissa että kaupungin omistamissa rakennuksissa. Tavoitteena on myös kehittää raportointia ja seurantaa, sekä rohkaista alueiden sidosryhmiä käyttämään parhaita käytäntöjä.

Pohjoinen Periferia ja Arktinen-ohjelma on e-Lighthouse- hankkeen osarahoittaja. Oulun kaupungin rakennusvalvonta on mukana hankkeessa Tilakeskuksen ja Oulun Jätehuollon kanssa.

Kuivaketju10

2014-2016

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään merkittävästi kosteusvaurioiden riskiä koko prosessin ajan. Kuivaketju10 on ympäristöministeriön ja Oulun rakennusvalvonnan yhteinen hanke, jota kehitetään yhdessä rakennusalan ammattilaisten kanssa.

Toimintamallin perusajatuksena on keskittyä kymmenen keskeisimmän kosteusriskin torjuntaan. Riskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavasti. Toimintamallin yhtenä tavoitteena riskien hallinnan lisäksi on vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen rakennushankkeen eri osapuolten välillä.

Kuivaketju10:n nettisivuilta löydät tarkemmat ohjekortit toimintamallin käyttämiseksi. Liitythän myös sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotamme esimerkiksi ohjekorttien päivityksistä.

Hankkeen kotisivulle pääset tästä: www.kuivaketju10.fi

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia

2014-2016

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia – hanke jatkaa helmikuussa 2014 päättyneen RESCA – hankkeen jalanjäljissä. RESCA – hankkeen yhteydessä luotu uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pilottialue Oulun Hiukkavaarassa on jo rakenteilla ja opitut parhaat käytännöt on jaettu rakennuttajien ja muiden osapuolten kesken. Pilottialueen yhteyteen asennetut energiaratkaisut ovat uusia, ja käytännön kokemusta näiden teknologioiden toimivuudesta ei ole vielä saatu. Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia – hanke pyrkii arvioimaan tehtyjä ratkaisuja tulevaisuuden asumisessa ja kehittämään teknologioita eteenpäin rakennusalan toimijoiden kanssa.

RESCA

2012 - 2014

Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit - Renewable Energy Solutions in City Areas

RESCA Oulu oli osa valtakunnallista RESCA-hanketta,  jonka tavoitteena oli lisätä uusituvan energian käyttöä kaupungeissa. Oulun rakennusvalvonnan koordinoima RESCA-hanke keskittyi luomaan valintakonsepteja pientalon erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille, hybrideille, sekä niihin soveltuville rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Oulun Hiukkavaaraan rakennettiin uusiutuvan energian pilottialue, josta saatiin hyödyllistä tietoa eri ratkaisuista

IEEB

IEEB oli pohjoismainen yhteistyöhanke, jonka yhtenä osapuolena toimi Oulun rakennusvalvonta. Hankkeessa tutkittin Ritaharjuun rakennettua energiakorttelia.

The purpose of the IEEB project is to create a Nordic network among academia, research, industry and society for developing new solutions and promoting energy efficiency in buildings. Finding new ways to plan and build more energy efficient buildings, contributes towards proactive sustainable development of the environment.

IEEB-hankkeen englanninkieliset sivut.