Purkamista koskevia määräyksiä

Vuoden 2020 alusta voimaantullut tiukentunut lainsäädäntö huomioi kvartsi- ja betonipölyn syöpää aiheuttavana aineena.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos edellyttävät, että rakennusten purkaminen tulee suunnitella ja haitallisten aineiden, kuten pölyn, leviäminen ympäristöön on estettävä. Riittävä veden käyttö pölyn leviämisen estämiseen on ensiarvoisen tärkeää. Nämä määräykset koskevat myös pölyä aiheuttavien rakennusosien purkuja, esim. pölyä aiheuttavien pinnoitusten purkamisia seinissä ja katoissa, joissa pölynestossa ei voi välttämättä käyttää vettä. Jos purkutyössä halutaan käyttää muita toimenpiteitä veden ruiskutuksen tilalla, kuten suojausta, huputusta, vaahtoa, suodattimilla varustettuja imureita tms., on siitä esitettävä ja hyväksytettävä suunnitelma.

Nämä määräykset esittävät suunnitelman lähtökohdan, vähimmäistason. Määräyksiä vähäisempiä toimenpiteitä käytettäessä suunnitelma on perustellusti selvitettävä. Jokainen kohde on suunniteltava omanaan ja toimenpiteet mitoitettava kohteen mukaisesti.

Purkutyöllä on yleensä oltava purkutyönjohtaja. Hänen on huolehdittava itse purkutyön lisäksi myös ympäristöön kohdistuvista haitoista, pyrkiä niiden minimoimiseen ja hoidettava purkutyö turvallisesti loppuun saakka.

Ennen purkutyöhön ryhtymistä purkutyönjohtajan on pyydettävä rakennusvalvonnan tarkastusinsinööreiltä aloituskokous, jossa esitetään purkusuunnitelma sekä purettavan jätteen kierrätyssuunnitelma. Läsnä on oltava edellisten lisäksi rakennuttajan (turvallisuuskoordinaattori), päätoteuttajan sekä aliurakoitsijan edustajat.

Yhteisessä aloituskokouksessa tulee käsitellä mm. rakennuttajan haitta-ainekartoitukset, päätoteuttajan purku- ja pölyntorjuntasuunnitelma, rakennesuunnittelijan ohjeet purkujärjestyksestä, ympäristötekijät ja työnvaikutuspiiri. Purku- ja pölyntorjuntasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mm. kaupungin viranomaisohjeet. Rakennuttajan, päätoteuttajan ja aliurakoitsijan tulee huolehtia siitä, että purkutyöt toteutetaan asianmukaisesti ja suunnitelmien mukaisesti.

Purkutyön valmistuttua purkutyönjohtajan on sovittava rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörien kanssa loppukatselmuksesta.

Purkamisessa on otettava huomioon mm. purettavan rakennuksen sijainti, korkeus ja rakennusmateriaali. Purkamisesta on tiedotettava niille ympäristön kiinteistöille, joille purkaminen aiheuttaa haittaa. Tiedottamisessa on kerrottava mm. purku-urakoitsijan, purkutyönjohtajan sekä kiinteistön haltijan yhteystiedot ja purkutyön arvioitu kestoaika. Tiedottaminen suoritetaan asentamalla työmaalle tiedotekyltti ja tarvittaessa voi käyttää lisäksi lähikiinteistöille jaettavaa tiedotetta. Tiedotekyltti on syytä asentaa myös vaikutusalueella mahdollisesti sijaitsevien pysäköintialueiden yhteyteen.

Kun rakennus on yli 2 kerrosta (yli 8 m) korkea, on erityisen tärkeää huolehtia, että veden käyttö purkutilanteessa on riittävää. Lähtökohtana voidaan pitää vähimmäismääränä kolmea vesipistettä, yksi purkua tekevässä puomissa ja 1 vesipiste molemmilla puolin puomia. Näiden sivuilla olevien vesipisteiden tehon on oltava niin suuri, että ne pystyvät ruiskuttamaan riittävästi vettä purkukohdalle. Puomissa olevan vesipisteen on oltava riittävän tehokas estämään juuri purkukohdan pölyämisen. Vesipisteet eivät saa olla pelkästään ”puutarhaletkutasoa”.

Purkusuunnitelmassa on huomioitava purkukohteen sijainti ja onko asutusta tai muuta toimintaa niin lähellä, että purkamisesta leviävä pöly tai vesisumupilvi aiheuttaisi niille vähäistä suurempaa haittaa.

Suunnitelmassa on huomioitava myös purkujätteen käsittelyn aiheuttama pöly. Veden käyttöä ei voi lopettaa, jos pölyä edelleen syntyy.

Kevytrakenteisten pienempien rakennusten, kuten omakoti- ja paritalojen sekä korkeintaan kaksikerroksisten (korkeus maksimissaan n.  8 m) rakennusten kohdalla voidaan edellä esitetyistä määräyksistä tapauskohtaisen harkinnan ja suunnitelmien pohjalta tarvittaessa poiketa.

Kaikkea purkutyötä koskevat määräykset

Työmaakohteissa esim. keskusta-alueella voidaan joutua käyttämään paljon vettä. Veden ottamisesta vesijohtoverkosta sekä viemäriin johtamisesta on tehtävä sopimus Oulun Veden kanssa ja työn suorituksen ajaksi asennetaan käytettävään linjaan vesimittari. On huolehdittava, että työstä syntyvä betoni- tai pölyliete ei joudu sade- eikä jätevesivesiverkostoon, aiheuta verkostolle haittaa esim. tukkimalla kaivoja ja putkistoja tai aiheuta muunlaista haittaa ympäristössä. Betoni- tai pölylietettä ei saa päästää suoraan vesistöön tai ojaan. Mikäli työssä käytetty vesi sisältää öljyjä, haitallisia aineita tai sitä ei saa puhdistettua työmaalla tarpeeksi, se tulee kuljettaa asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Veden käytöstä ei saa aiheutua liukkautta tai muuta haittaa lähellä olevilla yleisillä kulkuväylillä. Purkutyössä syntyvän veden johtamisesta jätevesiviemäriin on aina sovittava hyvissä ajoin Oulun Veden kanssa. Purkutyöstä muodostuvaa lietettä ei saa johtaa hulevesijärjestelmään tai jätevesiviemäriin ilman lietteen erottamista vedestä. Lisäksi purkutyössä tulee noudattaa vuonna 2020 laadittavan Oulun kaupungin työmaavesien hallintaohjeen määräyksiä.

Jos tuulen voimakkuus on suuri tai tuulen suunta kohti rakennettua aluetta, on purku keskeytettävä, ellei pölyn leviämistä saada estettyä.

Jos ilman alhainen lämpötila estää purkutyössä tarvittavan veden käytön, on purku keskeytettävä, ellei pölyn leviämistä saada muilla keinoin estettyä.

Rakennusvalvonnan ja Ympäristötoimen viranomaisilla on oikeus vaatia purkutyön tekijältä pätevän asiantuntijan laatima selvitys leviävästä pölystä.

Purku-urakoitsija ja purettavan kiinteistön haltija ovat velvollisia korvaamaan rakennusten purusta ympäristöön aiheutuvat haitat.

 

15.6.2020