Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta

Rakennuslupa

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 

Rakennusluvan voi hakea sähköisen lupapalvelun kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan lupahakemus liitteineen.

Sähköisen lupahakemuksen tarvittavat asiakirjat poikkeavat osittain paperisena toimitettavan lupahakemuksen liitteistä. Sähköisen luvan pakolliset liitteet näkyvät palvelussa "Liitteet"-välilehdellä.  

Ohjeistus sähköisen lupahakemuksen liiteasiakirjoista ja lupamenettelystä.

Rakennuslupa tarvitaan esim.

 • rakennuksen laajentamiseen

 • rakennuksen rakentamiseen verrattavaan tai energiatehokkuuteen vaikuttavaan korjaus- ja muutostyöhön

 • jos rakentamisella voi olla vaikutusta rakennusten käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

 • rakennuksen osankin käyttötarkoituksenmuutos edellyttää rakennuslupaa

Tontin ulkopuolisen alueen käyttö voi vaatia rakennuslupaan kuulumattomia yleisen alueen lupia ja tieliittymän tekeminen kaivuluvan, joista vastaa Katu- ja viherpalvelut. Ohje

           MRL 125 §, rakennusjärjestykset

 

Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat: (lomakkeet)

 1. Rakennuslupahakemus

 2. Piirustukset (pääpiirustukset)

 3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 4. Kartta-aineisto

 5. Selvitys naapureille ilmoittamisesta

 6. Tilastolomakkeet (RH1 ja asunnoissa RH2-lomake)

 7. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (tarvittaessa)

 8. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien hakemukset

 9. Vastaavien suunnittelijoiden hakemukset

 10. Energiatodistus ja -selvitys (tarvittaessa)

 

1. Rakennuslupahakemus /Toimenpidelupahakemus

Sähköinen asiointipalvelu

Hakemuslomake

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat, taloyhtiöissä isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Sähköisen luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

2. Piirustukset (pääpiirustukset)

3 sarjana, seläkkein sidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa! Teipatut asiakirjat eivät ole arkistointikelpoisia!

Pinta-alatiedot ja tilavuustiedot ryhmiteltyinä uusiin ja olemassa oleviin. Lisäksi ilmoitetaan kerrosala, joka on laskettu ulkoseinän 250 mm:n paksuudella (rakennusoikeudellinen kerrosala)

 • asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle ja asemakaavamerkinnöin; asemapiirroksessa esitetään muun ohella rakennuksen lattian ja pihan (tontin) korkeussuhteet (korkolukemat) sekä pintavesien pois johtaminen ja rakennusten mitoitettu sijainti 

 • pohjapiirros 1:100 (tai 1:50), pohjapiirroksessa esitetään muun ohella vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot ja ilmanvaihtojärjestelyt

 • julkisivupiirustukset 1:100 julkisivumateriaalit ja korkotiedot

 • leikkauspiirustukset 1:100 (1:50)

 • rakenneleikkaus 1:20 materiaalimerkintöineen sisältäen tiedot yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta, sokkelista sekä kosteiden tilojen vesieristyksistä (rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy)

 • hormipiirros 1:20 liittyvine rakenteineen tarvittaessa: yläpohjan ja vesikatteen leikkauskohta

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta (Tilauspalvelu) tai

 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai

 • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta (Maanmittauslaitos)

4. Kartta-aineisto

Sähköisesti haettu lupa ei yleensä edellytä erillistä kartta-aineistoa (suunnittelijalla on kuitenkin oltava oikeat lähtötiedot käytettävissä suunnittelun pohjana) muutoin toimitettava asemakaavaote ja tonttikartta/pohjakartta

 • naapuriluettelo (aina), kun ilmoitetaan naapureille

 • asemakaava-alueella tonttijako tulee pääosin olla tehty ja tontti merkitty tonttirekisteriin

 • mikäli tonttia ei ole vielä muodostettu, tulee rakennusluvan hakijan pyytää tontin lohkomista ja rekisteröintiä kiinteistöinsinööriltä, joka antaa tästä todistuksen

Maksullinen naapuriluettelo tilataan (tilauspalvelu) tai Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asiakaspalvelusta. asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi p. 044 703 0009 

Kartat suoraan Karttakaupasta https://karttakauppa.ouka.fi/ (osittain maksullinen palvelu)

 

5. Selvitys naapureille ilmoittamisesta

5.1 Tiedottaminen naapurille

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti ilmoittaa kirjallisesti naapurille. Tiedottaminen on tarpeetonta vain, mikäli rakennushanke on vähäinen ja

 tiedottaminen on  naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. 

5.2 Naapurien kuuleminen

Mikäli rakennushanke poikkeaa asemakaavasta (esim. rakennusalan ylitys), tulee naapureita kuulla ja pyytää heiltä suostumusta/lausuntoa kyseiseen poikkeamiseen.

Poikkeaminen on aina  kirjattava lomakkeeseen!

6. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

 • RH 1 Rakennushankeilmoitus

 • Jokaisesta rakennuksesta erikseen, päärakennus, erillinen autotalli jne.

 • RH 2 Asuinhuoneistolomake

 • Täytetään aina uuden asunnon sekä asuinrakennusta koskevan muutostyön yhteydessä,  jos asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu

 • RK 9 Poistumislomake 

 • Täytetään vain, mikäli rakennuspaikalta poistetaan rakennuksia

7. Pohjatutkimus, perustamistapalausunto ja pintavaaituskartta

Korkeuslukujen tulee olla Oulun kaupungin korkeusjärjestelmään (N2000) sidottuja.

Pintavaaitus ulottuu myös tonttia ympäröiville naapuritonteille/puistoon. Rakennusvalvontaan toimitetaan pohjatutkimuksesta, pintavaaituskartasta ja perustamistapalausunnosta kopio. Alkuperäinen jää rakennuttajalle suunnittelua varten.

          Ohje pohjatutkimuksen laatimisesta.

8. Rakennustöiden vastaavat työnjohtajat (VTJ), KVV- ja IV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet,

       (KVV =kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto; IV =kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä)

Vastaavan työnjohtajan hakemus on oltava mukana jo lupavaiheessa. Muut työnjohtajat on hyväksytettävä (= toimitettava allekirjoitettu hakemus rakennusvalvontaan, josta ilmoitetaan hyväksyminen kirjallisena) ennen kyseisen työn aloittamista.

9. Vastaavien suunnittelijoiden lomakkeet

Rakennusluvassa tulee aina olla nimettynä vähintään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija sekä heidän suostumus vastuutehtävään (allekirjoitus). Tiedoilla on paikka rakennuslupahakemuksessa, myös tila allekirjoitukselle. Hakemuksen voi toimittaa myös allekirjoitettuna suunnittelijailmoituksena.

Rakennuslupavaiheessa tulee toimittaa myös vastaavan rakennesuunnittelijan tiedot ja suostumus (allekirjoitus).

10. Energiaselvitys ja -todistus tarvittaessa

Energiaselvitys ja -todistus laaditaan kaikista uudisrakennuksista pinta-alasta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Energiatodistus on rakennuskohtainen. Rakennuksessa voi olla eri vyöhykkeitä. Tarkempi ohjeistus: Energiatodistus

(RakMK D32012 mukaan)

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lainsäädäntöä energiatehokkuudesta

Tiiveyskortti (rakennuksessa käytetty ilmanvuotoluku)

 11. Maalämmön lämmöntuottolaskelma (tarvittaessa)

Kun lämmitysmuotona maalämpö, merkitään asemapiirustukseen maalämpökaivon/-kentän sijaintimitat sekä 20 metrin vaikutussäde ja toimitetaan lämmöntuottolaskelma luvan liitteenä (keruupiirin mitoitus, pumppu, lämmitysenergiantarve)

       Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus (halutessaan)

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörille. Anomuksesta vakuutta vastaan voidaan rakennustyö aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

 

Aloittamisoikeus edellyttää vakuuden asettamista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 144§).

Jos luvalle on myönnetty aloittamisoikeus, voi rakennustyön aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, hakijan toimitettua rakennusvalvonnan määrittelemän vakuusmaksun rakennusvalvontaan. Vakuus voidaan pyytää esim. vakuutusyhtiöltä tai pankilta. Vakuudessa on mainittava luvan/sitoumuksen kohde ja lupanumero, vakuussumma, vakuuden ottaja, vakuuden edunsaaja: Oulun kaupunki,rakennusvalvonta, sekä vakuuden voimassaoloaika.

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan voimassaoloaikana. Aloittamisoikeus on aina maksullinen

      Rakennuslupamaksut

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Lupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksu. Jos lupahakemus jätetään muutoin kuin sähköisen asiointipalvelun kautta, tulee huomioida myös skannausmaksu. Lisätietoja maksuista Palvelu- ja lupahinnat.

/14.4.2016 AM

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta