Suunnittelu ja valvonta

Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä varmistetaan, että hankkeeseen on kiinnitetty tarvittavat ammattitaitoiset vastuuhenkilöt. Tällä sivulla kerrotaan millaisia ammattilaisia rakentamiseen yleensä tarvitaan. Lupahakemuksen yhteydessä hakemuksen tekijä lisää hankkeelle tarvittavat vastuuhenkilöt ja lähettää heille asiointipalvelussa pyynnön osallistua hankkeeseen ehdotetussa roolissa. Vastuuhenkilön tulee sitten vahvistaa osallistumisensa saamastaan kutsusta. Usein vastuuhenkilön sopivuutta hankkeeseen tarkastellessa, rakennusvalvonta tarvitsee henkilön työ- ja koulutustodistukset, joista käy ilmi mm. työkokemus. Alapuolisesta linkistä voi tarkastella TopTen-käytöntöjä (rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt), joiden perusteella määritellään onko henkilö sopiva tehtävään. 

Lainsäädäntö ja määräykset 

Suunnittelu ja valvonta rakentamismääräyskokoelmassa

214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä

216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje 

Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön arviointiin

Vastuuhenkilön hakemus tehtävään

Sähköisen lupahakemuksen yhteydessä, Vastuuhenkilöt-välilehdellä lisätään hankkeelle kaikki suunnittelijat ja työnjohtajat, joita edellytetään. Tämän jälkeen jokaiselle luvan hakija lähettää jokaiselle järjestelmästä vahvistuspyyntö. Vastuuhenkilö saa vahvistuspyynnön sähköpostiinsa ja käy linkin kautta hyväksymässä roolinsa hankkeeseen. Em. vaatii tunnistautumista ja tunnusta lupajärjestelmään. Edellä mainittu toimintatapa vastaa lomakkeella tehtyä vastuuhenkilön hakemusta joten sähköisen lupahakemuksen yhteydessä ei ole välttämätöntä toimittaa lomaketta, kun vahvistukset ovat kunnossa. 

Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa vastuuhenkilöitä toimittamaan todistuksia arviointia varten.

VALVONTA JA TEKNINEN TARKASTUS

Vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennuslupapäätöksen sitä edellyttäessä (aina uudisrakennuksen ollessa kyseessä).

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja viranomaisiin päin vastata sen suorittamisesta.

Vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta antaa rakennusvalvonta erillisiä ohjeita rakennusluvan myöntämisen ja vastaavan työnjohtajan hyväksynnän yhteydessä.

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista rakentajan (omia) etuja valvomaan.

Pätevyys

Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja soveltuva työkokemus rakennusalalta.

Tehtävät

Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Hänen edellytetään osallistuvan tuntuvalla työpanoksella hankkeeseen, yleensä n. (100)150–200 tuntia.

Rakennusvalvonta seuraa ja arvioi vastaavan työnjohtajan työskentelyä sekä tukee häntä tehtävässään.

Vastaava työnjohtaja on syytä palkata välittömästi rakentamispäätöksen synnyttyä. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja luvanmukaisuudesta.

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan. Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään vastaavan työnjohtajan tarkastuslistan mukaiset ja rakennusluvan yhteydessä annettavassa valvontakirjassa esitetyt tarkastukset rakennuskohteessa paikan päällä.

Hakemus

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta sähköisen luphakemuksen yhteydessä (lisäämällä vastaava työnjohtaja ja lähettämällä hänelle vahvistuspyyntö, johon hän vastaa) tai lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. 

Hakemuksen käsittelee tarkastuspäällikkö tai rakenneinsinööri. Omakotitaloa pienemmissä kohteissa hakemuksen käsittelee luvan myöntävä tarkastusinsinööri.

KVV- ja IV-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV)

Milloin rakennuslupapäätöksessä edellytetään, tulee vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolaitteistotyössä olla rakennusvalvonnan hyväksymä henkilö, joka johtaa KVV- ja IV-työtä ja vastaa siitä, että KVV- ja IV-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. KVV- ja IV-työnjohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia katselmusten tilaamisesta.

Pätevyys

KVV- ja IV-työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon KVV- ja IV-asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja.

Hakemus/ilmoitus

KVV- ja IV-vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan sähköisen rakennuslupahakemuksen yhteydessä (lisäämällä henkilö ja lähettämällä vahvituspyyntö, johon ammattilainen vastaa) tai lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Hakemuksen käsittelee LVI-insinööri.

Valvoja

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista rakentajan (omia) etuja valvomaan.

Valvoja toimii rakennustyömaalla rakennuttajan edustajana ja "käyttää isännän ääntä".

Valvoja on sopimussuhteessa rakennuttajan kanssa. Valvojaa ei tarvitse hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella.

FISEn ohjeen mukainen pätevyysvaatimus esim. omakotitalojen valvojille

Talonrakennustyön paikallisvalvoja (b Pienehkö rakennushanke)

Tutkintovaatimus

Hakijan tulee olla suorittanut rakennustekniikan insinööri AMK -tutkinnon tai aikaisemman rakennusmestari- tai sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon, johon sisältyvät talonrakennusta ja kantavia rakenteita sekä niiden lujuutta käsittelevät kurssit.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 150 §: Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.

Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai yhteenvetolomakkeeseen. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvontavirastossa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva ja rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttava menettely. Sen tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää ne olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä
myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen tai viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee keskeiset riskit ennalta määritellä ja sisällyttää niitä koskevat työ- ja rakennusvaiheiden tarkastukset työmaan tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat
muun muassa:

 • rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen
 • kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistaminen
 • rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset
 • kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen rakenneosien valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja rakennuksen käytössä sekä tähän perustuva tarkastusten varmentaminen
 • rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen
 • rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai maininta poikkeamisen hyväksymisestä
 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon kokoaminen
 • rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen
 • katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen sekä loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen

Tarkastusasiakirjaa pidettäessä tulee erityinen huomio kohdistaa rakentamisen keskeisiin työvaiheisiin, kuten iskillisiin rakenteisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseen sekä tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen.

Ympäristöministeriön julkaisemat ympäristöoppaat nro 76 "Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja" ja nro 43 "Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja" voivat kyseisissä hankkeissa toimia rakennustyön tarkastusasiakirjoina tai sen osana. Oppaan mukainen tarkastuslista voidaan ottaa käyttöön rakennusvalvonnan sähköisen lupapalvelun kautta luvan myöntämisen jälkeen. 

 

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja kirja Ympäristöopas 76, rakentaminen

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja antaa pientalorakentajalle yksityiskohtaisia ohjeita rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä auttaa kuntien rakennusvalvontaviranomaisia käytännön työssä.

Julkaisu on hyvä olla mukana tehtäessä suunnittelu- ja työnjohtosopimuksia. Siihen tehtävine merkintöineen on tarkoitettu rakennuttajan haltuun jääväksi asiakirjaksi. Julkaisusta on hyötyä myös rakennuksen siirtyessä uudelle omistajalle. Julkaisua voidaan käyttää myös pelkästään tarkistuslistana tai työmaapäiväkirjana. Julkaisu on sopusoinnussa lainsäädännön ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa rakentamiselle asetettujen vaatimusten kanssa.

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjassa on tietoa
rakentamisen työsuorituksista, niihin liittyvistä virheriskeistä ja
niiden välttämisestä. Siinä käydään läpi

 • rakennustyön aloittaminen
 • perustaminen, rakennuspohjan kuivatus, hulevedet ja
 • rakennuspaikan viimeistely
 • alapohjat ja maanvaraiset rakenteet
 • rakennusaikaisen kosteuden hallinta
 • runko-, yläpohja- ja vesikattorakenteet
 • ulkoseinät, märkätilat, parvekkeet, erkkerit ym.
 • paloturvallisuus, ääneneristys
 • vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet
 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käyttöönotto

SUUNNITTELU

Pääsuunnittelija

Tehtävät

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta, ja hän voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana sekä vastaavana työnjohtajana.

Pääsuunnittelijan velvollisuutena on tarkistaa erikoissuunnittelijoiden pätevyys ja vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta. Pääsuunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa ja viimeistään suunnittelun käynnistyessä ja talotyypin valinnassa.

Vastuut

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin.

Kelpoisuus

Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri tai rakennusmestari). Jos pääsuunnittelija toimii myös varsinaisena rakennussuunnittelijana, hänellä tulee olla ajantasainen suunnittelukokemus ja -osaaminen ko. suunnittelualalta.

Pääsuunnittelijaksi ryhtyvä ilmoittaa lupahakemuksessa nimensä, koulutuksensa, kokemuksensa ja yhteystietonsa. Lisäksi hänen tulee allekirjoittaa lupahakemus omalta osaltaan.

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä

Rakennesuunnittelija

Pienet rakennukset, so. vajat, pienet katokset, leikkimökit kuuluvat rakennesuunnittelun osalta vaativuusluokkaan vähäinen.

Pääsääntöisesti omakotitalot kuuluvat rakennesuunnittelun vaativuuden osalta vaativuusluokkaan tavanomainen (vaativimmat voivat olla myös luokkaa vaativa tai poikkeuksellisen vaativa).

Rivitalot, hallit, kerrostalot jne. kuuluvat vaativuusluokkaan vaativa.

Merkittävimmät tms. kohteet ovat vaativuusluokkaa poikkeuksellisen vaativa, jolloin aina tutkitaan erityismenettelyn tarve.

Huomattava, että rakennesuunnittelun vaativuusluokka ei välttämättä ole sama kuin rakennusluvassa määritelty arkkitehtisuunnittelun vaativuusluokka.

Jokaisessa kohteessa on oltava vastaava rakennesuunnittelija. 

Vastaava rakennesuunnittelijan vaatimus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin, 120§.

Ohjeita rakennesuunnittelijan kelpoisuuden selvittämisestä sekä rakennesuunnitelmien vaatimuksista. 

Talotekninen suunnittelija

tulossa

Sähkösuunnittelu- ja urakointi

Sähkösuunnittelija

Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys Sähkösuunnittelijat NSS ry aloitti syksyllä 2004 yhteistyössä Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n, Insinööriliitto IL ry:n sekä rakennuttajatahoa edustavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa henkilösertifioinnin, jonka avulla asiakas voi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelukohteissa. Myönnettävästä pätevyyden osoittavasta sertifioinnista päättää puolueeton lautakunta, joka koostuu nykyisin alla mainittujen asiantuntijaorganisaatioiden edustajista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin edustaja toimii lautakunnan toimintaa avustavana asiantuntijana.

Sertifiointijärjestelmällä halutaan vakuuttaa asiakkaille, että suunnittelijalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta, joilla hän suoriutuu tarjouskohteen projektinhallinnasta.

Pätevyysvaatimusten eri tasojen pohjana ovat olleet maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset koulutus- ja kohdevaatimukset. Luokitus porrastuu alimmasta C-luokasta korkeimpaan AA-luokkaan. Luokitus myönnetään henkilökohtaisesti suunnittelijalle.

Linkki sähkösuunnittelijan pätevyysrekisteriin

 

Sähköurakoitsija

Sähkö- ja hissitöitä saa Suomessa tehdä vain, mikäli täyttää asetetut vaatimukset ja toiminnan aloittamisesta on tehty ilmoitus Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. Sääntelyn piiriin kuuluvat sähköasennustyöt sekä sähkölaitteiden korjaustoiminta.

Sähköurakoitsijoiden rekisteri löytyy Turvatekniikan keskuksen TUKESin sivuilta.

Erityismenettely

tulossa

 

Ulkopuolinen tarkastus

tulossa

Rakennustyön keskeytys

tulossa