Suunnittelu ja valvonta

Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä varmistetaan, että hankkeeseen on kiinnitetty tarvittavat ammattitaitoiset vastuuhenkilöt. Tällä sivulla kerrotaan millaisia ammattilaisia rakentamiseen yleensä tarvitaan. Lupahakemuksen yhteydessä hakemuksen tekijä lisää hankkeelle tarvittavat vastuuhenkilöt ja lähettää heille asiointipalvelussa pyynnön osallistua hankkeeseen ehdotetussa roolissa. Vastuuhenkilön tulee sitten vahvistaa osallistumisensa saamastaan kutsusta. Usein vastuuhenkilön sopivuutta hankkeeseen tarkastellessa, rakennusvalvonta tarvitsee henkilön työ- ja koulutustodistukset, joista käy ilmi mm. työkokemus. Alapuolisesta linkistä voi tarkastella TopTen-käytöntöjä (rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt), joiden perusteella määritellään onko henkilö sopiva tehtävään. 

Lainsäädäntö ja määräykset 

Suunnittelu ja valvonta rakentamismääräyskokoelmassa

214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä

216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje 

Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön arviointiin

Vastuuhenkilön hakemus tehtävään

Sähköisen lupahakemuksen yhteydessä, Vastuuhenkilöt-välilehdellä lisätään hankkeelle kaikki suunnittelijat ja työnjohtajat, joita edellytetään. Tämän jälkeen jokaiselle luvan hakija lähettää jokaiselle järjestelmästä vahvistuspyyntö. Vastuuhenkilö saa vahvistuspyynnön sähköpostiinsa ja käy linkin kautta hyväksymässä roolinsa hankkeeseen. Em. vaatii tunnistautumista ja tunnusta lupajärjestelmään. Edellä mainittu toimintatapa vastaa lomakkeella tehtyä vastuuhenkilön hakemusta joten sähköisen lupahakemuksen yhteydessä ei ole välttämätöntä toimittaa lomaketta, kun vahvistukset ovat kunnossa. 

Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa vastuuhenkilöitä toimittamaan todistuksia arviointia varten ellei niitä ole toimitettu vastuuhenkilörekisteriin lisättäväksi aiemmin, kts. seuraava kohta.

Rakennusalan vastuuhenkilötehtävissä toimiva, toimita todistuksesi ja referenssiluettelo rakennusvalvontaan

Rakennusvalvonta päivittää parhaillaan tietokantaa, johon on tallennettu rakennusluvan edellyttämien vastuuhenkilöiden tiedot. Tavoitteena on saada ajantasaiset tiedot talteen ja helpottaa arviointia tulevissa rakennuslupahakemuksissa. Jokaisen rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvonnan lainmukainen tehtävä on arvioida suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuus kyseisen hankkeen vastuutehtäviin kuten pääsuunnittelijaksi, vastaavaksi työnjohtajaksi jne. Kelpoisuus muodostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. Arviointi tehdään tutkintotodistusten, suoritettujen opintotojaksojen, referenssiluettelon sekä muun vapaamuotoisen hakijan esittämän selvityksen perusteella. Lisätietoa eri vaativuusluokkien vastuuhenkilöiden pätevyydestä löydät esimerkiksi Maankäyttö- ja rakennuslaista ja rakennusvalvontojen yhteisistä käytännöistä.

Kaikille parhaillaan vastuuhenkilöinä toimiville ammattilaisille on lähetetty sähköpostitse pyyntö päivittää omat tietonsa rakennusvalvontaan ja toimittaa puuttuvat todistukset sekä referenssit. Toimittamalla nämä voidaan tiedot tallettaa rakennusvalvonnan tietokantaan ja näin jokaisen lupahakemuksen yhteydessä ei tarvitse toimittaa kyseisiä dokumentteja uudestaan. Uudet todistukset ja referenssiluettelo tulee toimittaa, jos niissä on muutoksia ja halutaan esim. hyväksyntä vaativampaan tai erilaiseen hankkeeseen, kun kokemusta on karttunut lisää aiemman toimituksen jälkeen.

Tietokanta perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin vastuuhenkilö voi itse valita toimittaako selvitykset jokaisen hakemuksen liitteenä erikseen.

Tutkintotodistukset

On tärkeää toimittaa oleelliset tutkintotodistukset opintosuoritteineen. Opintosuoritteet tarvitaan mm. jotta voidaan arvioida täyttyykö opinnoissa edellytetty opintopisteiden määrä kyseiseen tehtävään.

Referenssiluettelo

Referenssiluettelo voi olla vapaamuotoinen mutta siitä tulee käydä ilmi tarvittava määrä kohteita, joissa on ollut mukana. Kohteista tulee listata milloin hanke on toteutunut, rakennustyyppi (okt, kerrostalo, toimisto jne.), uudis- vai korjausrakentaminen, hankkeen vaativuusluokka sekä missä tehtävässä itse on toiminut rakennushankkeessa.

Vaativuusluokaltaan tavanomaisen kohteen kohdalla arvioidaan vähintään 3 vuoden kokemus, joten viimeiset 5 vuotta olisi hyvä olla mukana. Vaativissa kohteissa arvioidaan vähintään 6 vuoden kokemus, joten olisi hyvä liittää kohteet viimeisten 8-10 vuoden ajalta. Poikkeuksellisen vaativien kohteiden kohdalla kelpoisuus arvioidaan edellisiä tarkemmin ja silloin on syytä selvittää kaikki merkittävimmät kohteet koko uralta, etenkin viimeisten 10 vuoden ajalta.

Tutustu tietosuojaselosteeseen

 

VALVONTA JA TEKNINEN TARKASTUS

SUUNNITTELU