Uudisrakentaminen ja laajentaminen

Uudisrakentamiseen ja laajennukseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusvalvonnan asiointipalvelussa voit hakea lupia alla luetelluille toimenpiteille. Jos olet epävarma mikä lupa sinun tulisi valita, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. 

UUDISRAKENTAMISEN LUVAT

Uusi omakotitalo tai paritalo

Omakotitalon tai paritalon ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Omakotitalon rakentajille annetaan syksyisin ohjausta yhteisissä laadunohjausilloissa ja muina aikoina ohjausta antaa kyseisen alueen lupavalmistelija (tarkastusinsinööri tai -arkkitehti). Ohjaus kannattaa ehdottomasti hyödyntää sillä se nopeuttaa myös lupakäsittelyä.

Lisätietoa omakotirakentajille

Uusi talousrakennus

Talousrakennuksia ovat esim. varasto, autotalli ja sauna. Mikäli talousrakennus rakennetaan eri aikaan kuin varsinainen päärakennus, tulee sille hakea lupa. Uudisrakentamisen tapauksessa lupa haetaan samalla kuin päärakennuksen lupa. 

Uusi paritaloa suurempi rakennus

Kerros-, rivi- tai ketjutalon, liike-, toimisto-, opetus- tai teollisuusrakennuksen tai muun vastaavan rakentaminen.

Uusi vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunnon ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentaminen.

Laajennus

Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen. Laajentamisen yhteydessä tarkastellaan myös energiatehokkuus ja tapauskohtaisesti toimitetaan esimerkiksi energiatodistus ja/tai tasauslaskelma. Lisätietoa lupavalmistelijoilta. 

Muuntamo, masto tai muu yhdyskuntatekninen rakennus tai rakennelma

Voimalaitoksen, vedenottamon, vesitornin, jätevesipuhdistamon, alueellisen lämpökeskuksen, tuulimyllyn, muuntamon, pumppaamon, matkapuhelinmaston tai -tukiaseman, kaatopaikan, alueellisen jätepisteen tms. rakentaminen.

Tilapäinen rakennus

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisen rakennuksen tulee aina täyttää turvallisuuden vaatimukset ja tapauskohtaisesti sovelletaan muita määräyksiä kuten energiatehokkuutta ja esteettömyyttä. 

176 § Tilapäinen rakennus

Rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan. (18.3.2016/196)

Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.

Tilapäistä rakennusta koskevassa lupamenettelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 173 §:ssä säädetään.

 

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video